שיפוץ מחלקה פנימית

מידע נוסף

מכרז מס' ע-6-2019 מכרז לעבודות- שיפוץ מח' פנימית ה' במרכז הרפואי ברזילי

1. המרכז הרפואי ברזילי מזמין בזה הצעת מחירים עבור עבודות שיפוץ מח' פנימית ה', במרכז הרפואי ברזילי באשקלון.

2. הנכם מוזמנים להגיש הצעותיכם בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטים במסמכי המכרז.

3. את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש החל מתאריך 24.2.19 במשרד ההנהלה האדמיניסטרטיבית של ביה"ח בחדר מס' 2, בימים א-ה בין השעות 15:00 – 08:00, תמורת תשלום סך של 300 ₪, שלא יוחזרו בכל מקרה, לכל סט מכרז. נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המרכז הרפואי ברזילי בכתובת: http://www.bmc.gov.il . ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם.

4. את ההצעות יש להגיש במעטפה סגורה, נושאת ציון מכרז מס' ע-6-2019 במסירה אישית (אין לשלוח בדואר) עד ליום ד' ה-20.3.19 בשעה 12:00 בדיוק (להלן – "המועד הקובע") בתיבת המכרזים, במשרדי ההנהלה האדמיניסטרטיבית, חדר מס' 2, במרכז הרפואי. אין לציין את שם השולח על המעטפה. 

מעטפה שתגיע לאחר המועד הנ"ל לא תשתתף במכרז.

5. יש להשיב את כל מסמכי המכרז ביחד עם ההצעה, לרבות תוכניות. אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

6. פרטים נוספים ניתן לקבל בכנס קבלנים שיערך ביום ה' ה-7.3.19 בשעה 10:30, במשרדי המחלקה הטכנית במרכז הרפואי ברזילי. ההשתתפות בכנס הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.

7. ניתן לפנות לפרטים נוספים לגב' אפרת יוספי רבה לטלפון 08-6745768.

תחום

שיפוצים

מספר המכרז

6-2019

קישור למכרז

מכרז יסגר

20-03-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי