שינוע, אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים

שינוע, אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים

מידע נוסף

מכרז פומבי מס' 6/19 לקבלת הצעות למתן שירותי שינוע, אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים

שירות התעסוקה הישראלי (להלן: השירות) פונה בזאת בבקשה לקבלת הצעות למתן שירותי שינוע, אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים.

הספק שיבחר יידרש לבצע שינוע יומי של מצעי גיבויים ואחסונם באתר מאובטח.

תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה, לשירות בלבד, להארכה עד לתקופה כוללת של חמש שנים.

הזוכה במכרז יפקיד ערבות ביצוע בסך 5,000 ₪.

על הספק לעמוד בכל דרישות הסף ולהיות בעל ניסיון באחסון ושינוע של קלטות, הכול על פי המפורט במכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות – יום רביעי 15.5.19 י' אייר התשע"ט בשעה 12:00

במשרדי הנהלת שירות התעסוקה רחוב עם ועולמו 4 גבעת שאול ירושלים קומה 1 כניסה 3.

מסמכי המכרז וכן טופס הגשת הצעה מצויים באתר השירות, בכתובת www.taasuka.gov.il במדור "מכרזים", תחת הכותרת "מכרז פומבי  6/19 – מתן שירותי שינוע, אחסון ואבטחת מצעי גיבוי נתונים".

מפרסם

שירות התעסוקה הישראלי

תחום

אחסון וגניזה

מספר המכרז

 6-19

קישור למכרז

מכרז יסגר

15-05-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי