רכישת מושבים בכנסים וימי עיון

רכישת מושבים בכנסים וימי עיון

מידע נוסף

קול קורא מס' 14/2018 להצעות לרכישת מושבים  בכנסים וימי עיון המתקיימים בישראל בחודשים מרץ – דצמבר 2019

א. רקע:
משרד המדע והטכנולוגיה מעוניין לרכוש מושבים בכנסים המתקיימים בישראל ועוסקים במדיניות לאומית, וזאת לשם הקמת מושבים העוסקים במדינית לאומית בתחומים עליהם ממונה המשרד.
לצורך כך פונה המשרד בזאת לקבלת הצעות לרכישת מושב בכנסים וימי עיון המתקיימים בישראל במהלך החודשים מרץ-דצמבר 2019.

ב. מועדי הגשה:
הקול הקורא כולל 2 תחנות הגשה, כאשר כל מציע נדרש לבחור תחנת הגשה אחת אליה יגיש את הצעתו למשרד לרכישת מושב, בהתאם למפורט להלן:
תחנה ראשונה – החל ממועד פרסום קול קורא זה ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום שלישי, 1.1.2019, כ"ד בטבת ה'תשע"ט, בשעה 12:00; תחנת הגשה זו מיועדת לכנסים אשר עתידים להתקיים במהלך שנת 2019, החל מתאריך 01.03.19, ולא מוקדם מכך;
תחנה שנייה – החל מיום שלישי, 1.1.2019, כ"ד בטבת ה'תשע"ט בשעה 12:01 ועד למועד האחרון להגשה ופתיחת תיבת המכרזים ביום חמישי, 3.2.2019 , כ"ח בשבט ה'תשע"ט בשעה 12:00; תחנת הגשה זו מיועדת לכנסים אשר עתידים להתקיים במהלך שנת 2019, החל מתאריך 01.07.2019, ולא מוקדם מכך.

ג. תנאי הסף להשתתפות בקול הקורא:
1. המציע הוא תאגיד רשום בישראל (חברה, עמותה וכיו"ב) או גוף ציבורי, לרבות: מוסד אקדמי, מלכ"ר, מוסד מחקר, אגודה מדעית בינלאומית, גוף ממשלתי, מוסד ציבורי או רשות מקומית.
2. המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, ובכלל זה מחזיק בכל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976 (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) כשהם תקפים.
3. אין מניעה לפי כל דין או הסכם שהמציע צד לו להשתתפותו של המציע בקול הקורא ואין, לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המשרד, אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים ישיר או עקיף בין ענייני המציע, בעלי השליטה בו, נושאי המשרה שלו או הפועלים מטעמו, לבין ענייני המשרד או מתן השירותים.
4. אם המציע הוא חברה – במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים מלבד חוב אגרה לשנת הגשת ההצעה.
5. אם המציע הוא חברה או שותפות רשומה – הוא אינו "חברה מפרה" כאמור בסעיף 362א' לחוק החברות, התשנ"ט 1999.
6. אם המציע הוא עמותה או אגודה שיתופית – עליו להיות בעל אישור ניהול תקין, תקף לשנה השוטפת.
7. לרשות המציע המקום, כוח האדם, הציוד, הניסיון והידע המתאימים והדרושים לקיום הכנס.
8. לא הוגשה בקשה לתמיכה ו/או רכישת מושבים בכנס במסגרת קול קורא אחר שפרסם המשרד.
9. המושב הנרכש אינו נתמך, נרכש ו/או מומן ע"י משרד ממשלתי אחר.

ד. תקופת ההתקשרות:
תקופת ההתקשרות תחל ביום החתימה על ההסכם ועד 3 חודשים לאחר יום סיום הכנס.

ה. גובה המימון מטעם המשרד, בכפוף לזמינות תקציבית, יהיה בהתאם למפורט להלן:
עלות הכנס
(עלויות המוכרות על ידי המשרד, בהתאם למפורט בקול הקורא) גובה מימון
עד 100,000 ₪ 10,000 ₪ עבור מושב אחד;
20,000 ₪ עבור שני מושבים;
עד 500,000 ₪ 30,000 ₪ עבור מושב אחד;
40,000 ₪ עבור שני מושבים.
עד 1,000,000 ₪ 40,000 ₪ עבור מושב אחד;
60,000 ₪ עבור שני מושבים.
עד 2,000,000 ₪ 50,000 ₪ עבור מושב אחד;
80,000 ₪ עבור שני מושבים.
2,000,000 ₪  ומעלה 60,000 ₪ עבור מושב אחד;
100,000 ₪ עבור שני מושבים.
בכל מקרה, ואף אם על פי הטבלה לעיל גובה המימון גבוה יותר, גובה המימון לכנס לא יעלה על 50% מעלות הכנס.

ו. ההצעות יוגשו בהתאם לתאריכים המפורטים לעיל אל תוך תיבת המכרזים של משרד המדע והטכנולוגיה הנמצאת במשרד המדע והטכנולוגיה, רח' קלרמון גאנו 3, קריית בגין – קריית הממשלה המזרחית, ירושלים, בנין ג', קומה ג' ליד חדר 302. הצעות שיגיעו אל תיבת המכרזים לאחר המועד הקובע – לא יידונו.

ז. שאלות הבהרה ניתן להפנות בכתב לדוא"ל knasim2019@most.gov.il לא יאוחר מהמועדים המפורטים להלן: פניות ייענו בכתב בלבד.
עבור תחנת ההגשה הראשונה – לא יאוחר מיום ראשון 16.12.2018, ח' בטבת ה'תשע"ט, בשעה 12:00;
עבור תחנת ההגשה השנייה – לא יאוחר מיום ראשון, 13.1.2019, ז' בשבט ה'תשע"ט בשעה 12:00.
פניות יענו בכתב בלבד.

נוסח הקול הקורא במלואו וכן מסמכים נלווים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.most.gov.il

בכל מקרה של אי-התאמה או סתירה בין מודעה זו לבין נוסח הקול הקורא המלא המופיע באתר, יגבר נוסח הקול  הקורא המלא.

 

תחום

ריהוט

מספר המכרז

14-2018

קישור למכרז

מכרז יסגר

01-01-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי