מסך 3D למיקרוסקופ ניתוחי

מידע נוסף

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי מכרז פומבי מס' 182408 קבלן חצר מיזוג אוויר

1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לקבלן חצר מיזוג אוויר במרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי.

2. את מסמכי המכרז ניתן לראות ולהוריד מאתר מינהל הרכש הממשלתי, בקישור הבא: http://www.mr.gov.il > מכרזים משרדיים > מפרסם: משרד הבריאות – המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב.

3. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 182408 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-) עד ליום 13.12.18 שעה 12:00.

4. תנאי סף / המוקדמים למכרז הינם:
רשאי להשתתף במכרז רק מציע העונה על כל התנאים כדלקמן (תנאי סף):
א. להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט – 1969, התקנות, הצווים והכללים שעל פיו ובעל תעודת קבלן מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות המוצע ע"י הועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים ומינהל רישום קבלנים מוכרים, בהיקף ובסיווג המתאימים בענפים ובעבודות הנדרשים ע"י המזמין לצורך ביצוע הפרוייקט. קבלן מוכר בעל סיווג 170 ב'1 לפחות.
ב. להיות בעל ניסיון חיובי מוכח בביצוע עבודות בתחום מיזוג אויר לפחות ב-2 אתרים רפואיים ו\או במוסדות ציבור, אשר מורכבותם בטכנולוגית דומה לעבודה נשוא המכרז המפורטות במחירון ובהיקף כספי מצטבר של לפחות 2 מלש"ח משך תקופה של 24 חודשים. לעניין הניסיון וההיקף הכספי בסעיף זה –יתייחס לעבודות שביצוען הסתיים במהלך חמש השנים האחרונות ועד למועד הגשת ההצעות. מובהר כי עבודות שביצוען לא היה לשביעות רצון\הנחת דעת מזמיני העבודות לרבות המזמין, לא ייחשבו כעבודות העומדות בדרישות הניסיון בסעיף זה. העלות הכספית תשוערך למדד הבסיס על פיו מוגשת ההצעה.
ג. השתתפות חובה במפגש הבהרות שיתקיים ביום 27.11.18 בשעה 10:00 במרכז הרפואי סוראסקי ת"א בחדר הישיבות באגף בינוי ותשתיות בבנין חניון דרומי קומה 1. על המציע לדאוג לקבלת עותק מפרוטוקול מפגש הבהרות מאת המזמין ולצרפו כשהוא חתום על ידו להצעתו.
יובהר כי המזמין שומר לעצמו את הזכות אך אינו מתחייב, לערוך מפגש הבהרות נוסף במועד ובמקום שייקבע על ידו.
ד. להיות בעל כל האישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
ה.  להתחייב ולעמוד בתנאי הוראת תכ"ם מס' 7.12.9 של החשב הכללי (בתוקף מיום 16.05.2010) שכותרתה:
עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה, הניתנת לעיון באתר  האינטרנט: http://takam.mof.gov.il/doc/hashkal/horaot.nsf.
ו. לעמוד בכל דרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
ז. לקיים את כל חוקי העבודה, התקנות והצווים וכן ההסכמים הקיבוציים בענפים הנוגעים לתחום פעילותו.
ח. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק, או פשיטת רגל.
המזמין רשאי לפסול גם מציע הנמצא בכינוס נכסים או הקפאת הליכים, לפי שיקול דעתו.
ט. ככל שהמציע הינו תאגיד/שותפות: להיות בעל  אישור על העדר חובות לרשם החברות (להלן:"אישור").
כאישור ייחשב נסח חברה/שותפות עדכני של רשם התאגידים הניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו:  Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה", אשר לא מצויינים  בו חובות אגרה שנתית  לשנים שקדמו לשנה בה מוגשת ההצעה  ולגבי חברה , בנוסף, לא מצוין שהיא חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
י. להיות בעל מוקד פעילות ו/או שירות במרחק שאינו עולה על 50 ק"מ ממתחם המרכז הרפואי תל אביב.
יא. המציע הינו תאגיד שהוא או מנהליו לא הורשעו בעבירות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.
יב. להתחייב כי העבודות נשוא המכרז יבוצעו ע"י עובדי הקבלן בלבד, למעט עבודות מיוחדות אשר יוגדרו מראש ויאושרו ע"י המזמין שיכולות להיעשות גם ע"י קבלני משנה. מובהר כי העסקתו של כל קבלן משנה טעון אישור מראש ע"י המזמין. כל העובדים, הן העצמאיים והן של קבלני המשנה יהיו מוסמכים כנדרש.
יג. להתחייב להעסיק מנהל עבודה בעל תעודת "נאמן בטיחות בעבודה" שיאושר ע"י המזמין שיהיה נוכח באתר העבודה בעת ביצוע העבודות .
יד. להיות המעסיק של מהנדס\ הנדסאי ביצוע שילווה את ביצוע העבודות באתר, לרבות ביצוע חישוב כמויות, כתב כמויות, תוכניות עדות ממוחשבות, הגשת חשבוניות וכד'.

כל התנאים לעיל הינם מצטברים, הצעתו של מציע שלא תעמוד באחד התנאים תדחה על הסף.

5. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה – נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.

6. אין מרת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

7. את מסמכי המכרז ניתן לראות באתר מינהל הרכש הממשלתי, בקישור הבא: http://www.mr.gov.il > מכרזים משרדיים > מפרסם: משרד הבריאות – המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב.

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.
 

תחום

מיזוג אוויר

מספר המכרז

182408

קישור למכרז

מכרז יסגר

13-12-2018

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי