פלטפורמות דיגיטליות להזמנת שוברי מתנות

מידע נוסף

בקשה לקבלת מידע RFI אודות פלטפורמות דיגיטליות להזמנת שוברי מתנות לעובדים הליך מס' 08/2019

ענבל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "ענבל" ו/או "הפונה"), פונה בזאת לקבלת מידע אודות שוק המתנות לעובדים באמצעות פלטפורמות דיגיטליות שונות (להלן: "הפנייה") ומזמינה בזאת ספקים להגיש מענה לבקשה זו לקבלת מידע (להלן: "הספק" ו/או "המשיב" ו-"מענה לפנייה" בהתאמה).

תיאור הבקשה
ענבל מבקשת לקבע מידע על שוק המתנות לעובדים באמצעות פלטפורמות דיגיטליות שונות, וזאת לצורך קבלת החלטה באם לבצע התקשרות לאספקת שוברי מתנות לעובדיה, במסגרת ימי הולדת ואירועים שונים, מתנות לחג וכיו"ב, באמצעות פלטפורמות דיגיטליות כאמור. 
ענבל מעסיקה כ 200 עובדים ונוהגת לחלק מתנות לעובדיה באירועים כגון: ימי הולדת, אירועים אישיים, חגים, תשורות רבעוניות בגין הישגים מיוחדים ועוד. 

פרסום הפנייה
מסמכי הפנייה יפורסמו באתר ענבל בכתובת: WWW.INBAL.CO.IL, תחת לשונית "מכרזים". במידה ויהיו עדכוני מועדים ו/או הבהרות ו/או תיקונים במסגרת פנייה זו, יפורסמו השינויים באתר ענבל ורק אלו יחייבו משפטית את ענבל ואת המציעים.

שאלות הבהרה
איש הקשר מטעם ענבל בכל הקשור למענה לפנייה זו הינו עו"ד ברק קרן, בכתובת הדואר האלקטרוני: m0819@inbal.co.il. כל פנייה/שאלה/הבהרה תעשה בכתב לכתובת מייל זו בלבד וזאת עד ליום ראשון ה- 24 בפברואר, 2019. ענבל תפרסם התשובות לשאלות ההבהרה במידה ויהיו באתר ענבל.

הגשת מענה לפנייה
את המענה לפנייה זו יש לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני שלעיל וזאת לא יאוחר מיום ראשון ה-  3 במרץ, 2019 בשעה 20:00 (להלן: "המועד האחרון להגשת ההצעות").

כללי
• פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להציע הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, לפיכך אין בה כדי ליצור מחויבות כלשהי כלפי מי מהמשיבים לה. הפנייה נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול ענבל את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים.
• יובהר כי, פנייה זו הינה פנייה מוקדמת לקבלת מידע בלבד, ואין בה כדי להוות שלב בהתקשרות כזו או אחרת עם מי מהמשיבים לפנייה. יודגש כי, אין בפנייה משום התחייבות של ענבל להמשיך בתהליך זה, בכל דרך שהיא, ואיננה מהווה מכרז או הזמנה להציע הצעות ואיננה מהווה הקמת מאגר ספקים.
• היה ויפורסם מכרז בקשר עם פנייה זו, ומבלי להתחייב לפרסום כאמור, מענה לפנייה לא יהווה תנאי להשתתפות במכרז, לא יקנה יתרון למי שנענה לפנייה רק בשל כך שנענה לפנייה, ולא יחייב שיתופו במכרז או התקשרות עמו בכל דרך אחרת.

תחום

שי, מתנות לעובדים

מספר המכרז

08-2019

קישור למכרז

מכרז יסגר

03-03-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי