פיתוח מערכת ממוחשבת

מידע נוסף

משרד המדע והטכנולוגיה מכרז פומבי מס' 22/2018 לפיתוח מערכת ניהול קולות קוראים ומימון מחקרים (תשתיות ושת"פ), מלגות ומרכזי ידע

משרד המדע והטכנולוגיה (להלן – המשרד), פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת שירותים בתחום: פיתוח מערכת ממוחשבת לניהול קולות קוראים ומימון מחקרים, מלגות ומרכזי ידע.
מסמכי המכרז המלאים מפורסמים באתר האינטרנט של המשרד ובאתר מינהל הרכש הממשלתי וניתנים להורדה ללא תמורה.

תנאי סף

1. המציע הוא גוף משפטי מאוגד הרשום ברשם רשמי או עוסק מורשה.

2. המציע עומד בדרישות תקנה 6(א) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993.

3. אין מניעה, לפי כל דין או הסכם שהמציע צד לו, להשתתפותו במכרז, ואין אפשרות כלשהי לקיומו של ניגוד עניינים בין ענייני המציע או הפועלים מטעמו לבין ענייני המשרד או מתן השירותים.

4. המציע אינו "חברה מפרה" כמשמעותה בסעיף 362א' לחוק החברות.

5. במועד הגשת ההצעה המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית לרשות התאגידים בגין שנת 2017 או מוקדם מכך.

6. ערבות הצעה: המציע יצרף להצעתו ערבות על סך של 60,000 ₪, בהתאם לנוסח שבנספח ב'4 למסמכי המכרז.

7. למציע מחזור כספי של לפחות 5,000,000 ₪ (חמישה מיליון ₪) בכל אחת מהשנים 2015-2017.

8. המציע בעל ניסיון בפיתוח של לפחות שתי מערכות ממוחשבות לניהול פרויקטים עבור ארגונים, בחמש השנים האחרונות.  (להגדרת "מערכת ממוחשבת" – ראו מסמכי המכרז המלאים);

9. מנהל הפרויקט בעל ניסיון בניהול של לפחות שני פרויקטים של פיתוח מערכות ממוחשבות לניהול פרויקטים עבור ארגונים, בחמש השנים האחרונות. (להגדרת "ניסיון בניהול" – ראו מסמכי המכרז המלאים).

לפירוט מלא בדבר תנאי הסף ותנאים להגשת הצעה יש לעיין בנוסח המכרז המלא המופיע באתר
• כנס ספקים יתקיים ביום שני, טו' שבט תשע"ט, 21/1/2019, בשעה 11:00 (לפרטים מלאים והודעות בדבר שינויים יש להתעדכן בעמוד המכרז באתר המשרד בטרם הגעה)
• שאלות הנוגעות לפרטי המכרז ניתן לשלוח עד ליום יום שני כ"ב שבט, 28/01/2019, בשעה 10:00 לדוא"ל:cfp@Most.gov.il,  תוך ציון שם המציע ומספר הסעיף אליו מתייחסת השאלה. בטרם משלוח שאלת הבהרה יש לקרוא בעיון את כלל מסמכי המכרז במלואם.
• המועד האחרון להגשת הצעות: יום שני, י"ג אדר א' תשע"ט, 18/02/2019 עד השעה 12:00.
את ההצעות יש להגיש בתיבת המכרזים של משרד התרבות והספורט, בניין ג' בקריית הממשלה המזרחית – רחוב קלרמון גאנו 3, ירושלים. תיבת המכרזים ממוקמת בקומה 3, ליד חדר 302.

הוראות ותנאי המכרז וכן אמות המידה לבחירת ההצעות מפורטים במסמכי המכרז המלאים.
נוסח המכרז במלואו, עם הנספחים ומסמכים נלווים, מפורסם באתר האינטרנט של המשרד בכתובת http://most.gov.il  תחת הלשונית "פרסומים" (מכרזים).
בכל מקרה של אי התאמה בין נוסח המכרז המפורסם באתר לבין מודעה זו – יגבר נוסח המכרז

תחום

פיתוח

מספר המכרז

22-2018

קישור למכרז

מכרז יסגר

18-02-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי