עריכה וייצור מעגלים מודפסים

מידע נוסף

מכרז לעריכה וייצור מעגלים מודפסים

הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 279, טלפון: 03-6976428

מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

תנאים להשתתפות במכרז:
– להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
– להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
– מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
– הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
– הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
– אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
– אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
– לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 – 08:00
– לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
– מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

תחום

רכיבים אלקטרוניים

מספר המכרז

1000575315

קישור למכרז

מכרז יסגר

07-03-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי