עבודות גידור

מידע נוסף

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ("הרשות") מכרז פומבי מס' 20180392 הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות גידור שמורות טבע נחל בשור וחולות משאבים

הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"), מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות גידור שמורות טבע נחל בשור וחולות משאבים כמפורט במסמכי המכרז.

הרשות תהא רשאית להגדיל/להקטין את היקף החוזה ב- 50%. התמורה תשולם לקבלן על פי מחירי כתב הכמויות. במקרה שיידרש ביצוע עבודה כלשהי שאינה כלולה בכתב הכמויות, ייקבע מחירה בהתאם לניתוח תמחירי של כתב הכמויות שיבוצע על ידי המזמין. אם אין פריטים דומים בכתב הכמויות, יקבע המחיר בהתאם למחירון "דקל", או המחירון המשולב, הנמוך מבניהם.

1. ההזמנה להציע הצעות מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.

2. תקופת ההתקשרות הינה 90 ימים קלנדריים מיום צו התחלת עבודה. 

3. ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות החל מיום הפרסום ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. להלן פרוט מועדי הליך המכרז:

סיור קבלנים (חובה) 10/12/2018, שעה  9:00
נקודת מפגש: בכניסה למועצה אזורית רמת הנגב (כביש 40).
איש קשר: עזרא ששון, ‎050-5063113
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
בדואר אלקטרוני: michraz@npa.org.il  17/12/2018, שעה 15:30
מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים  24/12/2018, שעה 12:00
ערבות בנקאית סכום ותוקף 30,000₪ , עד 24/3/2019

4. תנאי סף להשתתפות במכרז הם: (1) עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. (2) מציע שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976. (3) המציע רשום כדין בפנקס הקבלנים בענף ראשי בסיווג 100 ג-1 ו/או 200 ג-1 ו/או קבלני משנה 111 א-1 (ומעלה). (4) השתתפות בסיור קבלנים חובה. (5) מציע שצירף להצעתו ערבות בנקאית להשתתפות במכרז.

5. ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף על פי המחיר המוצע בהן. ככלל, הרשות תבחר בהצעה הכשרה הזולה ביותר.

6. ההצעות למכרז תוגשנה כהליך מקוון באמצעות מערכת רמדור, בהתאם לתנאי המכרז, למעט הגשת ערבות מכרז אשר תוגש פיזית עד למועד האחרון להגשת הצעות לתיבת המכרזים במשרדי הרשות, ברחוב עם ועולמו 3 קומה 4 גבעת שאול ירושלים, בתוך מעטפה סגורה ללא זיהוי חיצוני לתיבת המכרזים במקום. על המעטפה יצוין: "מכרז פומבי מס' 20180392".

7. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות, ללא תשלום, בקישור המקוון להלן: https://www.parks.org.il/tenders החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בעמוד הראשון למכרז.

8. במקביל להורדת מסמכי המכרז ולאחר השתתפות המציע בסיור מציעים, המציע מחויב לבצע הליך רישום בקישור המקוון להלן: http://bids.parks.org.il לצורך קבלת המפתח לטובת הגשת ההצעות במערכת רמדור, עפ"י התהליך המפורט במסמכי המכרז. מובהר כי לא ניתן לבצע הליך רישום לפני השתתפות המציע בסיור מציעים. באחריות המשתתפים לוודא את קבלת המפתח לכתובת הדוא"ל של איש הקשר מטעמם כפי שהוזן על ידם במסגרת הליך הרישום האמור. ככל שמפתח כאמור לא יתקבל בידי איש הקשר מטעם המשתתף בתוך יום עבודה אחד מיום שליחת הדוא"ל, באחריות המשתתף לפנות בדוא"ל למ.מ. רכז המכרזים, מר מתן אבידן: Michraz@npa.org.il ולאשר בטלפון – 02-5006207. מובהר ומודגש כי תנאי להגשת הצעות הינו השתתפות בסיור מציעים וביצוע הליך רישום כמפורט במסמכי המכרז.

9. המועד האחרון להגשת ההצעה עד ליום 24/12/2018, בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש באופן מקוון באמצעות מערכת רמדור או הצעה לגביה לא תימצא ערבות בנקאית מקורית בתיבת המכרזים עד המועד האחרון להגשת הצעות – תיפסל על הסף ולא תדון כלל.
מודעה זו  ומסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות  www.parks.org.ilובאתר https://www.parks.org.il/tenders

תחום

גידור, שערים ומחסומים

מספר המכרז

20180392

קישור למכרז

מכרז יסגר

24-12-2018

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי