ניטור נגעים חקלאיים

מידע נוסף

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מוזמנות בזה הצעות מחיר לרכישת טובין/שירותים עפ"י הפירוט הבא: מכרז 7/2019 –  מתן שירותי ניטור נגעים חקלאיים ותחזוקת מלכודות

המועד האחרון להגשת ההצעות הנו 19/5/2019 עד השעה 12:00.

תנאים כלליים למכרז
1. את טפסי המכרז ניתן לקבל במשרדנו באגף נכסים בינוי ומשק – מחלקת מכרזים דרך המכבים ראשל"צ (כביש בית-דגן) בניין מרכזי קומה א' חדר 108 טל' 8/ 03-9485405 פקס 03-9485849 ו/או להורידם באתר החשכ"ל בכתובת www.mr.gov.il  או באתר משרד.
3. את ההצעה יש להגיש בתאריך הנקוב ולא יאוחר מהשעה 12:00.
4. שאר תנאי המכרז ראה במפרטי המכרז.
5. מודעה זו תתפרסם גם בשפה הערבית .הנוסח המחייב הינו הנוסח המתפרסם בשפה העברית.

מפרסם

משרד החקלאות

תחום

חקלאות

מספר המכרז

07-19

קישור למכרז

מכרז יסגר

19-05-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי