משטחי נירוסטה וציוד למטבח

מידע נוסף

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים פונה בזאת לקבלת הצעות למכרז פומבי כמפורט להלן:

מספר מכרז: 106/2019

שם המכרז: אספקת משטחי נירוסטה וציוד למטבח

תוקף ההצעות: בתוקף עד ליום 30.06.2019

מועדים מקוצרים:

1. תחילת מתן השירות עם גמר הליכי המכרז או על-פי החלטת משרדנו.

2. תקופת ההתקשרות תהיה כמפורט במכרז ובהתאם להחלטת משרדנו.

3. נוסח מלא של הוראות המכרז ובכלל זה של תנאי הסף מפורטים במכרז והאמור בו יגבר על נוסח המודעה.

4. ניתן לקבל בפקס את מלוא תנאי הסף המעוגנים בגוף המכרז.

5. ניתן לעיין ו/או לקבל את מסמכי המכרז החל מיום פרסומו, באחת הדרכים הבאות:
5.1. במשרדנו, במזכירות אגף מנהל ומשק ומכרזים, ברחוב ירמיהו 39, מגדלי הבירה, ירושלים, קומה 5, חדר מספר 540 בין השעות 15:00 – 09:00, בתיאום מראש בטלפון 02-5085508. או באמצעות כתובת המייל michrazim@molsa.gov.il.
5.2. באתר מינהל הרכש הממשלתי בכתובת: www.mr.gov.il, תחת הלשונית "מכרזים" או באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים בכתובת: www.molsa.gov.il.
5.3. כל שינוי במסמכי המכרז שיבוצע לאחר פרסום המכרז, לרבות שינויים מהותיים ושינויי מועדים, יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד ובאתר האינטרנט של מנהל הרכש הממשלתי במשרד האוצר בלבד.

6. על המציעים להירשם באמצעות הרשמה מקוונת בלבד באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, תחת לשונית מכרזים, כאשר בהתייחס למכרז הרלוונטי יש להקיש על לשונית "לקבלת עדכונים".

7. סיור מציעים – ההשתתפות בסיור היא חובה ויש להירשם בעת הכניסה לסיור.
סיור מציעים יתקיים ביום ב', ה-25.02.2019, בשעה 10:00, במעון בית הנער, רח' הדרים, מושב עין ורד, טל' לבירורים: 050-6224119.
המשרד ימנה מטעמו נציג אשר יהיה אחראי על רישום פרוטוקול של הסיור. מובהר כי המידע שיופיע בפרוטוקול יהיה פנימי בלבד, והוא לא יופץ למשתתפי הסיור או לכל גורם אחר. עוד מובהר כי נציג המשרד לא יענה על שאלות הנשאלות במהלך סיור המציעים. מטרת הסיור הינה הבהרת המכרז מעבר לאמור במסמכי המכרז ו/או הצגת המקום הפיזי בו יסופקו השירותים. לא יהיה באמור בסיור כדי לחייב את המשרד. שאלות משתתפי הסיור יועברו בכתב בהתאם להליך שאלות הבהרה ומענה עליהן כמפורט במכרז.

8. המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד ליום ב', ה-01.04.2019 בשעה 12:00, בתיבת המכרזים, במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, במגדלי הבירה, רחוב ירמיהו 39, ירושלים, מיקוד 91012 בכניסה הראשית, אחרי דלפק האבטחה (בקומה הראשונה).

9. באחריות המציע להניח ההצעה בתוך תיבת המכרזים. ההצעה תוגש ב-שני (2) עותקים. בכל עותק תופרד הצעת המחיר למעטפה נפרדת ואטומה.

10. הוועדה לא תדון בהצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד האחרון.

11. שאלות הבהרה – את שאלות ההבהרה ניתן להעביר באופן מקוון (באמצעות אתר האינטרנט של המשרד, תחת לשונית "פרטים נוספים" בהתייחס למכרז הרלוונטי, ברובריקה "מילוי שאלות הבהרה") או בדואר אלקטרוני באמצעות כתובת המייל:michrazim@molsa.gov.il (העברת שאלות בדואר אלקטרוני תיעשה על קובץ וורד בלבד ובפורמט של טבלה בהתאם לפורמט המפורסם באתר משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, תחת לשונית "פרטים נוספים", ברובריקת "צירוף קובץ נספחים").

12. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה על-ידי המציעים עד ליום ב', ה-04.03.2019, בשעה 12:00.

13. המועד האחרון למתן תשובות המשרד לשאלות ההבהרה הוא עד ליום ב', ה-18.03.2019.

14. תשובות לשאלות הבהרה יישלחו אך ורק למציעים אשר נרשמו לקבלת עדכונים כאמור במסמכי המכרז.

15. באחריות המציעים לעקוב אחר כל עדכון לגבי מכרז זה, ובכלל זה תשובות לשאלות הבהרה במועד שנקבע לכך במסמכי המכרז, כפי שיעודכנו באתר האינטרנט של המשרד.
 

תחום

ציוד מטבח

מספר המכרז

106-2019

קישור למכרז

מכרז יסגר

01-04-20191

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי