מסך 3D למיקרוסקופ ניתוחי

מידע נוסף

תאגיד הבריאות ליד המרכז הרפואי תל אביב מכרז פומבי מס' 2018 /120 לרכישת, אספקת, התקנת מסך 3D למיקרוסקופ ניתוחי PENTERO900

1. תאגיד הבריאות של המרכז הרפואי תל אביב (להלן: המזמינה) מבקשת הצעות לרכישת, אספקת, התקנת ותחזוקת מסך 3D למיקרוסקופ ניתוחי PENTERO900  עבור מרכז הרפואי תל אביב (להלן: הציוד), הכל כמפורט במסמכי המכרז. המסך מחליף מסך שיתקלקל במערכת 3D דגם, לכן נדרשת התאמה מלאה למערכת קיימת.

2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל  במשרדי המזמינה, תאגיד הבריאות רחוב ויצמן 6, בניין ראשונים  תל אביב קומה 7, בימים א'-ה' בשעות 08:00 עד 14:00 וזאת החל מיום 5.12.18.

3. במכרז יבחר זוכה אחד ,לפי אמות המידה כמפורט במכרז. המזמינה  אינה מתחייבת לקבל  את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. המזמינה רשאית לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז, בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות ו/או אחרות, לפי שיקול דעתה.

4. מתוך המציעים יבחר/ו אך ורק מציע/ים העומד/ים בדרישות הבאות:
(1) הוא בעל ניסיון של 3 שנים לפחות באספקת, התקנת ותחזוקת הציוד המוצע על ידו
(2) לציוד המוצע על ידו אישור אמ"ר ואישור CE ו/או FDA  ו/או אשור תקן בטיחות אחר המתאים למכשור והמקובל על המזמינה לפי שיקול דעתה המוחלט.
(3)  למציע אישור רשויות מע"מ בדבר היות המציע עוסק מורשה.
(4) כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

5. המציע יצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית ו/או ערבות של חברת ביטוח הפועלת כדין בישראל, על סך של 5% מהצעת המציע כולל מע"מ בנוסח כמפורט במסמכי המכרז. הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן ותהיה בתוקף 120 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות. לפי דרישת המזמינה יוארך תוקף הערבות הבנקאית לתקופה נוספת כפי הנדרש על ידי המזמינה.

6. ההוראות והתנאים הכלולים בחוברת המכרז, הם חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

7. בכפוף לתנאי המכרז, המכרז יתנהל בשלבים, כאשר במסגרת השלב התחרותי המזמינה תנהל מו"מ עם המציעים או מי מהם, בטרם קביעת הצעה זוכה.

8. המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים נקבע ל- 6.1.19 בשעה 12:00.

 

תחום

מסכי מחשב

מספר המכרז

120-2018

קישור למכרז

מכרז יסגר

06-01-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי