מגרשים לתעשיה באילת

מידע נוסף

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת 3 מגרשים לתעשיה באזור תעשייה נחל שחורת – באילת מכרז מספר בש/354/2018
רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 49 שנים עם אופציה להארכה לעוד 49 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

מספר מגרש: 36
מספר גוש: 40098
מספר חלקה (בשלמות/חלק): 3
שטח במ"ר בערך: 1,250
שטח בניה: 550
מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ): 39,282
גובה הערבות לקיום ההצעה: 39,000
הוצאות פיתוח לחברה המפתחת ב ₪ כולל מע"מ: 391,069

מספר מגרש: 54ד
מספר גוש: 40100
מספר חלקה (בשלמות/חלק): 40
שטח במ"ר בערך: 1,850
שטח בניה: 1,252
מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ): 78,541
גובה הערבות לקיום ההצעה: 57,000
הוצאות פיתוח לחברה המפתחת ב ₪ כולל מע"מ: 578,782

מספר מגרש: 91א
מספר גוש: 40099
מספר חלקה (בשלמות/חלק): 40
שטח במ"ר בערך: 2,500
שטח בניה: 1,675
מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ): 95,350
גובה הערבות לקיום ההצעה: 78,000
הוצאות פיתוח לחברה המפתחת ב ₪ כולל מע"מ: 782,138


לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

על המגרשים חלות תבע"ות 1/196/03/2, 196/03/2 , 2/מק/443 יתר פרטי המכרז ותנאיו יפורסמו בחוברת המכרז.

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח החברה הכלכלית לאילת בע"מ (חכ"א), אגרות והיטלים לרשות המקומית, הכל כמפורט בחוברת המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 20/11/2018. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, ללא כל תמורה, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע טלפון 08-6264227, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

ניתן לקבל דפי מידע אודות המכרז, ללא כל תמורה, במשרד המרחב, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00 וביום ב' אחה"צ בין השעות 17:30-16:00.

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א'.

לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית/ערבות מחברת ביטוח בלבד בסכום כמפורט במסמכי המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 21/1/2019 בשעה 12:00 בצהרים.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא – לא תדון.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.     

מפרסם

רשות מקרקעי ישראל

תחום

נדל"ן

מספר המכרז

354-2018

קישור למכרז

מכרז יסגר

21-01-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי