יעוץ עבור מחלקת ארגון ושיטות ושכר עידוד

מידע נוסף

משרד הבריאות אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה מכרז מס’ 08/2019 – פניה לקבלת הצעות להשתתפות במאגר יועצי המשרד לצורך אספקת שירותי יעוץ עבור מחלקת ארגון ושיטות ושכר עידוד במשרד הבריאות

1. משרד הבריאות (להלן: "המזמין"), פונה בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי יעוץ בתחום ארגון ושיטות ובדיקות יעילות לצורך קביעת יחידות תפוקה, עבור המחלקה לארגון ושיטות ושכר עידוד במשרד הבריאות (להלן: "השירות").

2. את מסמכי המכרז ניתן להוריד באתר של משרד הבריאות: www.health.gov.il בעמוד "מכרזים" ובאתר מנהל הרכש הממשלתי: http://www.mr.gov.il/CentralTenders/Pages/SearchTenders.aspx 

3. על המציעים להירשם לקבלת עדכונים באמצעות הרשמה מקוונת באתר משרד הבריאות.

4. מציע שלא יירשם באמצעות האתר כאמור, עלול שלא לקבל הודעות ועדכונים בדבר המכרז וכן עלול למצוא את עצמו פסול בשל אי עמידה בתנאים והבהרות נוספות שהמשרד יפרסם מעת לעת לאחר פרסום המכרז.

5. שאלות הבהרה
אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה יקבל שאלות פונים באמצעות דואר אלקטרוני בלבד לכתובתnehasim@moh.health.gov.il (שאלות שיופנו בעל פה או בטלפון לא ייענו ולא יחייבו את המזמין) עד לתאריך 03/03/2019 בשעה 15:00 באמצעות מסמך "וורד", תוך ציון שם הפונה וסעיף רלוונטי לכל שאלה בכתב המכרז והמסמכים הנלווים.

6. הגשת הצעות
6.1. המועד האחרון להגשת ההצעות הוא בתאריך 21/03/2019 בשעה 12:00.
6.2. תשומת לב המציעים כי את ההצעות יש להגיש למגדלי הבירה, בניין ב', רח' ירמיהו 39, ירושלים, קומת כניסה, לתיבת המכרזים של ועדת המכרזים המרכזית לטובין ושירותים. הכניסה לבניין דורשת בידוק בטחוני ועל המציעים מוטלת האחריות לקחת זאת בחשבון.
6.3. מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.

7. המזמין רשאי בכל עת, עד למועד האחרון להגשת ההצעות, להקדים או לדחות את מועד האחרון להגשת ההצעות, זאת בהודעה או במכתב וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתו המוחלט.

8. במידה וישנם שינויים בין נוסח ההודעה לעיתונות ובין נוסח המכרז, נוסח המכרז הוא המחייב.

9. המזמין שומר לעצמו את הזכות לקיים מו"מ עם כל אחד מן המציעים לגבי כל תנאי מתנאי המכרז.

תחום

שירותי ניהול, יעוץ ומנהל

מספר המכרז

08-2019

קישור למכרז

מכרז יסגר

21-03-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי