ייעוץ בהליכי מכרזים

מידע נוסף

המשרד לביטחון הפנים – מכרז פומבי מס’ 1.19 לקבלת שרותי ייעוץ בהליכי מכרזים והתקשרויות עבור המשרד לביטחון הפנים

המשרד לביטחון הפנים (להלן-”המזמין”) מזמין בזאת ספקים להשתתף במכרז פומבי מס’ 1.19 לקבלת שרותי ייעוץ בהליכי מכרזים והתקשרויות עבור המשרד לביטחון הפנים כמפורט במסמכי המכרז

1. תקופת ההתקשרות עם הספק שיבחר, על פי מכרז זה, תחל עם חתימת אחרון מורשה החתימה של המשרד על הסכם ההתקשרות, ותימשך 12 חודשים (להלן:“ תקופת ההתקשרות”). למשרד שמורה הזכות, לפי שיקול דעתו המלא, להאריך את תקופת ההתקשרות ב- 4 תקופות נוספות בנות 12 חודשים כל אחת או חלק מהן (כך שסך כל תקופת ההתקשרות לא תעלה על חמש שנים).

2. החל מיום פרסום מודעה זו – 3.4.19, כ”ז באדר ב’ תשע”ט ניתן יהא לעיין ולהוריד את מסמכי המכרז מאתר מינהל הרכש הממשלתי בקישור: www.mr.gov.il תחת הכותרת “מכרזים משרדיים.”

3. מציעים המעוניינים להגיש שאלות הבהרה למכרז, יעבירו בדוא”ל שאלות הבהרה למרכזת ועדת המכרזים הגב’ אצילה מלמוד בכתובת: Atzilam@mops.gov.il ולמרכזת חוזים והתקשרויות הגב’  רותי חדד בכתובת: rutir@mops.gov.il עד ליום 17.4.19,  י”ב בניסן תשע”ט  בשעה 12:00.

4. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד מעת לעת ולא יאוחר מיום 26.5.19, כ”א באייר תשע”ט.

את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים, שבמשרדי המזמין, קריית הממשלה המזרחית רח’ קלרמון גאנו, בניין ג’, קומה 5 חדר 528, בימים א’ – ה’ בין השעות 09:00 ל- 15:00, ולא יאוחר מיום 12.6.19,ט’ סיוון תשע״ט עד השעה 12:00 בדיוק.
 

מפרסם

משרד לביטחון פנים

תחום

שירותי ניהול, יעוץ ומנהל

מספר המכרז

01-19

קישור למכרז

מכרז יסגר

12-06-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי