הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים

מידע נוסף

משרד האנרגיה קול קורא מס' 114/2018 להקמת עמדות טעינה איטיות (AC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים

משרד האנרגיה מפרסם בזאת קול קורא לסיוע בהקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים במתכונת של מענקי הקמה, אשר במסגרתו יינתנו מענקים כספיים עבור ההשקעה ההונית בהקמת עמדות הטעינה והכל כמפורט במסמכי קול הקורא.
כללי:
משרד האנרגיה, בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר, מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ורשות החשמל מבקש לעודד הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, במסגרת פעילותו למימוש החלטת ממשלה מס' 2790 מיום 30.1.2011 והחלטת ממשלה 5327 מיום 13.1.2013 להפחתת התלות בנפט בתחבורה.

מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה וכן את נוסח החוזה שייחתם עם הזוכה ותנאי ההתקשרות. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד האנרגיה  שכתובתו www.gov.il .

בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.

אופן הגשת ההצעה:
ההגשה תיעשה באופן מקוון בלבד באמצעות טופס באתר המשרד (קישור: https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_114_18). הטופס יהיה זמין החל מיום 10/12/18 ועד למועד 28/2/19 בשעה 14:00. הצעה שתתקבל אחרי התאריך והשעה הנקובים תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

שאלות והבהרות
המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות הינו 13.12.18 בשעה 14:00 לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il , המשרד לא ישיב שאלות שיגיעו לאחר מועד אחרון זה.
ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 15.1.19 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.
המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

מפרסם

משרד האנרגיה

תחום

אנרגיה

מספר המכרז

114-2018

קישור למכרז

קישור

מכרז יסגר

13-12-2018

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי