הפקה וארגון אירועים ממלכתיים

מידע נוסף

משרד החינוך פונה בזה לקבלת הצעות כדלקמן:

11/4.2019:  הפקה וארגון אירועים ממלכתיים של מינהל חברה ונוער

מועד אחרון למשלוח שאלות:  1.5.2019 שעה 14:00, לפי ההנחיות בסעיף 1.1 במכרז.

מועד ומקום הגשת ההצעה: עד 5.6.2019 שעה  11:00, תיבת המכרזים, אגף רכש מכרזים והתקשרויות, רח' שבטי ישראל 34, ירושלים.

אופן קבלת טפסי המכרז:  באתר אינטרנט http://www/mr.gov.il

תקופת ההתקשרות:  כאמור בפרק תקופת ההתקשרות במכרז.

דרישות סף:  עוסק מורשה/מלכ"ר מנהל ספרי חשבונות כחוק. ערבות בנקאית 20,000.

1. על המציע להיות בעל ניסיון של לפחות 3 שנים אחרונות בארגון והפקת לפחות אירוע אחד בשנה בכל אחת משנות הניסיון ובסה"כ לפחות 3 אירועים במצטבר ב-3 השנים האחרונות. כל אחד מהאירועים שבוצעו התקיים באולם מקורה ובהשתתפות קהל של לפחות 500 איש.
2. על המציע להיות בעל מחזור כספי מינימלי של 1,000,000 ₪ לשנה, לא כולל מע"מ, בכל אחת מ-3 השנים (2015-2017).

הנוסח המחייב – בכתב המכרז ובשפה העברית

מפרסם

משרד החינוך

תחום

הפקת אירועים, כנסים ותערוכות

מספר המכרז

 11-4-2019

קישור למכרז

מכרז יסגר

05-06-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי