הכנת תכנית אב

מידע נוסף

מינהל התכנון-משרד האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז מס' 5/2019 להכנת תכנית אב להקמת בתי עלמין במחוזות מרכז ותל אביב עם זכות ברירה להכנת תכניות מפורטות.

1. מהות העבודה
מינהל התכנון מזמין בזאת קבלת הצעות להכנת תכנית אב להקמת בתי עלמין במחוזות מרכז ותל אביב, הכוללת, בין היתר, בחינת מצב קיים (קיים ומתוכנן) של בתי עלמין ומצב שטחי הקבורה שטרם נוצלו בהם, בחינת צרכי העתיד ואיתור שטחים נדרשים במחוזות מרכז ותל אביב, שיובילו, במקרה של מימוש זכות הברירה לתכנון ולעריכת תכניות מפורטות להקמת בתי עלמין בהתאם לממצאי העבודה.

2. תקופת ההתקשרות
2.1 מועד משוער לתחילת מתן השירותים הינו אפריל 2019, בכפוף להליכי המכרז וחתימת מורשי החתימה  על ההסכם ולמשך 24 חודש (להלן: "תקופת ההסכם").
2.2 לוועדת המכרזים תהיה שמורה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, זכות הברירה להאריך את תקופת ההסכם בתקופות קצובות נוספות, שלא יעלו על 48 חודשים נוספים או עד לאישור תכנית האב או עד לאישור התכניות המפורטות, המאוחר מבינהם.

3. תנאים להשתתפות במכרז

רשאי להגיש הצעה למכרז זה מי שימלא אחר כל הדרישות המפורטות להלן במצטבר:

3.1 המציע בעל אישור תקף לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976.

3.2 ניסיון מציע – על המציע לעמוד בכל הדרישות שלהלן באופן מצטבר:
בעל ניסיון בין המועדים 1/2008 והמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהכנה, עריכה, ניהול וקידום עד לאישור הגורמים המוסמכים, של תוצר אחד לפחות מהסוגים הבאים: תכנית מתאר לישוב או לחלק משמעותי ממנו [שטח משמעותי – כמשמעו בסעיף 62 א(ג)(2)(ג) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965] ו/או תכנית מתאר מחוזית ו/או תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך תכנון אסטרטגי ו/או מסמך מדיניות ברמה מחוזית/ ארצית בתחום התכנון.

3.3 ניסיון מבצעים  – על המציע להעמיד את כל חברי צוות הליבה שלהלן: –
3.3.1 ראש צוות התכנון – יש לעמוד בכל דרישות הסף שלהלן באופן מצטבר:
3.3.1.1 בעל תואר אקדמי באחד מהתחומים הבאים: גאוגרפיה או אדריכלות או תכנון ערים על הגדרותיו השונות באוניברסיטאות השונות (*).
3.3.1.2 בעל ניסיון בין המועדים 1/2008 והמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעריכה, ניהול וקידום עד לאישור של הגורמים המוסמכים, של לפחות שלושה תוצרים מהבאים להלן: תכנית מתאר לישוב או לחלק משמעותי ממנו [שטח משמעותי – כמשמעו בסעיף 62 א(ג)(2)(ג) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965] ו/או תכנית מתאר מחוזית ו/או תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך תכנון אסטרטגי ו/או מסמך מדיניות ברמה מחוזית/ ארצית בתחום התכנון (יובהר כי אין מניעה שהתוצרים יהיו מאותו סוג).
3.3.1.3 בעל ניסיון בהובלת צוות תכנון המונה לפחות 3 חברים בלפחות שני פרויקטים תכנוניים מבין המפורט בסעיף 3.3.1.2 לעיל.
3.3.2 מרכז תפעולי – יש לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
3.3.2.1 בעל תואר אקדמי בגיאוגרפיה או בהנדסה או באדריכלות או בתכנון ערים על הגדרותיו השונות באוניברסיטאות השונות או הנדסאי תעשיה וניהול או הנדסאי אדריכלות (*).
3.3.2.2 בעל ניסיון בין המועדים 1/2008 והמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעריכה, ניהול וקידום עד לאישור של הגורמים המוסמכים של לפחות שני תוצרים, מהבאים להלן: תכנית מתאר לישוב או לחלק משמעותי ממנו [שטח משמעותי – כמשמעו בסעיף 62 א(ג)(2)(ג) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965] ו/או תכנית מתאר מחוזית ו/או תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך תכנון אסטרטגי ו/או מסמך מדיניות ברמה מחוזית/ ארצית בתחום התכנון (יובהר כי אין מניעה שהתוצרים יכולים להיות מאותו סוג).
3.3.3 אדריכל – ככל וראש הצוות אינו אדריכל יש להעמיד חבר צוות העומד בדרישות שלהלן:
3.3.3.1 אדריכל הרשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
3.3.3.2 בעל ניסיון בין המועדים 1/2008 והמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בעריכה, ניהול וקידום עד לאישור של הגורמים המוסמכים, של לפחות שלושה תוצרים מהבאים להלן: תכנית מתאר לישוב או לחלק משמעותי ממנו [שטח משמעותי – כמשמעו בסעיף 62 א(ג)(2)(ג) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965] ו/או תכנית מתאר מחוזית ו/או תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך תכנון אסטרטגי ו/או מסמך מדיניות ברמה מחוזית/ ארצית בתחום התכנון (יובהר כי אין מניעה שהתוצרים יהיו מאותו סוג).
3.3.4 יועץ בתחום פרוגרמה – יש לעמוד בכל תנאי הסף באופן מצטבר:
3.3.4.1 בעל תואר אקדמי בתחום בגיאוגרפיה או בתכנון ערים על הגדרותיו השונות באוניברסיטאות השונות או בכלכלה או באדריכלות (*).
3.3.4.2 בעל ניסיון בין המועדים 1/2008 והמועד האחרון להגשת הצעות למכרז זה, בהכנת פרוגרמות לפחות שלושה תוצרים מהבאים להלן: תכנית מתאר לישוב או לחלק משמעותי ממנו [שטח משמעותי – כמשמעו בסעיף 62 א(ג)(2)(ג) לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965] ו/או תכנית מתאר מחוזית ו/או תכנית מתאר ארצית ו/או תכנית לתשתית לאומית ו/או מסמך תכנון אסטרטגי ו/או מסמך מדיניות ברמה מחוזית/ ארצית בתחום התכנון (יובהר כי אין מניעה שהתוצרים יהיו מאותו סוג).
(*) יודגש כי במקרה של תעודה על השכלה אקדמית או השכלה גבוהה אחרת, שנרכשה במוסד שאינו מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (גם אם הלימודים נערכו בארץ), יש לצרף אישור הועדה להערכת תארים במשרד החינוך על שקילות לתוארי השכלה גבוהה המקובלים באוניברסיטאות בארץ. יובהר כי ככל ובעל התפקיד המוצע רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים, אין צורך בתעודת שקילות כאמור.

יובהר ויודגש כי חבר צוות ליבה לא יוכל לשמש בתפקיד אחר בצוות הליבה.
בעל תפקיד בצוות הליבה יכול לשמש בתפקיד אחד במסגרת הצוות המשלים, ובלבד שיעמוד בתנאי הסף לשני התפקידים, למעט המרכז התפעולי שלא יוכל לשמש בכל תפקיד נוסף אחר.

3.4 ערבות בנקאית
על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית או המחאה בנקאית או ערבות מחברת ביטוח ישראלית (חתומה על ידי חברת הביטוח עצמה) שברשותה רישיון לעסוק בביטוח על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח, התשמ"א- 1981 לפקודת מינהל התכנון, על שם המציע – בסכום של 20,000 ₪ ₪ בתוקף עד ליום 26.12.2019. הערבות תוגש בנוסח המפורט בנספח ה' למכרז.
* אי עמידה באחד או יותר מהתנאים לעיל עלולה להביא לפסילת ההצעה על הסף.

4. ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי שכתובתוwww.mr.gov.il/purchasing ובאתר האינטרנט של מינהל התכנון שכתובתו www.iplan.gov.il.
שאלות והבהרות יש להפנות בכתב בלבד, בקובץ וורד לדואר אלקטרוני shifrafr@iplan.gov.il עד לתאריך 03.03.2019 עד לשעה 12:00. יש לוודא אישור קבלת המייל בטלפון מס' 08-9788448. תשובות יפורסמו באתר האינטרנטhttps://www.gov.il/he/Departments/iplan
תחת הכותרת "פרסומים" החל מיום 14.03.2019.

5. על המציע להגיש הצעתו באופן המפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במינהל התכנון, רח' בית הדפוס 12 (בית השנהב) כניסה C, ירושלים, בימים א- ה, בין השעות 7:00 ל-22:00 עד ליום 26.03.2019 בשעה 12:00.

*לתשומת ליבכם, קיימת בדיקה ביטחונית ויתכנו עיכובים במתן אפשרות כניסה לבניין.
* יש לוודא כי ההצעה הוכנסה לתיבת המכרזים של מינהל התכנון.
* למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז האמור במסמכי המכרז גובר.

תחום

הנדסה, אדריכלות, תב"ע

מספר המכרז

6-20195

קישור למכרז

מכרז יסגר

26-03-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי