החלפת לוח חשמל

מידע נוסף

המרכז הרפואי לגליל – מכרז 5/2019 להחלפת לוח חשמל בתחנה 6

1. תנאים מקדמיים/ סף להשתתפות במכרז:
רשאים להשתתף במכרז זה העומדים, במועד הגשת ההצעות, בתנאים המצטברים שלהלןהצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים:
א. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
ב. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות.)
ג. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים .
ד. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998
ה. היעדר חובות לרשם החברות .
ו. רישום ברשם הקבלנים בענף 160 סיווג א-1.
ז. המציע הינו נציגו המורשה בישראל של יצרן הלוח .
ח. ביצוע 3 פרויקטים דומים במורכבותם, במהלך השנים 2015-2018 כאשר היקפו הכספי של כל פרויקט 300,000 ₪ לפחות כולל מע"מ.
ט. השתתפות בסיור מציעים חובה שייערך ביום 4.3.19 בשעה 10:00, מקום התכנסות רחבת הכניסה לבניין אנג'ל .

2. המציע שהצעת המחיר שתוגש על ידו תהיה הנמוכה ביותר, יוכרז כזוכה במכרז .

3. את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים עד ליום ה' 4.4.19 בשעה 12:00. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.

4. איש הקשר במכרז: מר דרור פאר, מנהל הרכש טל' 04-9107448 פקס 04-9107440, דוא"ל DrorP@gmc.gov.il .
 

מפרסם

המרכז הרפואי לגליל

תחום

חשמל – מתח גבוה

מספר המכרז

5-2019

קישור למכרז

מכרז יסגר

04-04-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי