הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע עירונית להקמת בית כנסת

הודעה בדבר אפשרות להקצאת קרקע עירונית להקמת בית כנסת

מידע נוסף

ניתנת הודעה בזאת, כי עיריית חדרה מזמינה בזה בקשות להקצאת קרקע עירונית להקמה והפעלת
בית כנסת לטובת תושבי שכונת הפארק והסביבה.
1 .הקרקע המוצעת – בשכ' הפארק גוש 10403 חלקה 151
2 .שטח חלק מחלקה 151 אשר יוקצה לטובת הקמה והפעלת בית כנסת כאמור יהא בהתאם לתכנון שיבוצע ע"י המבקשת/תכנון קיים יאושר ע"י הגורמים המקצועיים ברשות.
בקשות תתקבלנה רק ע"י עמותות רשומות העומדות בקריטריונים של נוהל ההקצאות.
המשתתפים יידרשו לעמוד בנוהל הקצאות ובדרישות מקצועיות להקצאת קרקע, אשר פירוט לגביהן
ניתן לקבל במחלקת נכסים וכן באתר האינטרנט העירוני.
תקופת ההתקשרות בהסכם הקצאה תהא ל-10 שנים+2 תקופות אופציה בנות 5 שנים כל אחת, בכפוף לתנאי ההקצאה.
הקמת בית הכנסת וניהולו יהיו באחריות ועל חשבון העמותה המבקשת.
המעוניינים להגיש בקשה להקצאה הנ"ל, מוזמנים להגיש בקשה בכתב למחלקת הנכסים בעיריית חדרה תוך 60 יום מיום פרסום הודעה זו, לפי הכתובת: רח' הלל יפה 25 ,קומה 4 ,חדרה

מפרסם

עיריית חדרה

תחום

נדל"ן

מספר המכרז

קישור למכרז

קישור

מכרז יסגר

09-12-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי