גופי תאורה

מידע נוסף

משרד מבקר המדינה – ונציב תלונות הציבור‏ מכרז פומבי מס' 16/2018 לקבלת הצעות להספקת והתקנת גופי תאורה בלשכות המשרד

1. משרד מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור (להלן גם – המשרד) מבקש לקבל הצעות מחיר להספקת והתקנת גופי תאורה בלשכות במשרד בתל אביב, בחיפה ובירושלים.  לגבי כל אחת משלושת הלשכות תוגש הצעה נפרדת. מציע רשאי להגיש הצעתו לגבי לשכה אחת, שתי לשכות, או שלוש לשכות

2. המציע שייבחר (להלן – הספק) יידרש להמציא למשרד לפני ביצוע ההתקשרות עמו את כל האישורים התקפים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. כמו כן יידרש הספק לחתום על הצהרת סודיות, המצורפת בנספח 4.

3. איש הקשר מטעם המשרד לענייני מכרז זה הוא מר ערן צדוק, מנהל יח' הרכש, מס' טלפון הנייד 050-6232897; וכתובת הדואר אלקטרוני היא eran_zad@mevaker.gov.il.

4. על מציע המעוניין להשתתף במכרז לשלוח טופס רישום למכרז, המצורף בנספח 5, לדואר האלקטרוני של איש הקשר. את טופס הרישום יש לשלוח לא יאוחר מיום 6.12.18 בשעה 14:00. מציע שלא ישלח טופס כאמור, לא יוכל להשתתף במכרז. על המציע לוודא בטלפון עם איש הקשר שהטופס אכן התקבל.
פרטי ההתקשרות שימסור המציע ייחשבו לפרטי ההתקשרות עמו לצורך המכרז. מסמך ששלח המשרד למספר הפקס או לכתובת הדואר אלקטרוני של המציע ייחשב כאילו התקבל בידי המציע.

5. כנס ספקים יערך:
ביום א' ה-9.12.18 בשעה _10:00 בבנין מבקר המדינה, רח' הארבעה 19, תל אביב.
ביום ב' ה-10.12.18 בשעה 10:00 בבנין מבקר המדינה, רח' חסן שוקרי 12 חיפה.
ביום ג' ה-11.12.18 בשעה 12:00 בבנין מבקר המדינה, רח' מבקר המדינה 2, ירושלים.

6. שאלות מציעים בעניין המכרז יש להפנות לאיש הקשר באמצעות הדואר האלקטרוני בלבד, לא יאוחר מ- 13.12.18 בשעה 14.00. השאלות יימסרו בקובץ Excel. עמודות הגיליון בקובץ יהיו כדלהלן: המספר הסידורי של השאלה, מספר הסעיף בבקשה להצעות, מספר העמוד בבקשה להצעות, השאלה

7. תשובות המשרד על השאלות יישלחו בדואר האלקטרוני לכל המציעים שהתקבל מהם טופס רישום למכרז כנדרש בסעיף 4, עד 25.12.18. בתשובות ייכללו גם שינויים ותיקונים שייעשו במכרז בעקבות שאלות המציעים, אם יהיו כאלה. רק תשובה שניתנה באופן זה על ידי נציג וועדת המכרזים המשרדית תהיה תקפה.

תנאי הסף

8. המציע הוא תאגיד רשום או עוסק מורשה.

9. המציע אינו רשום כחברה מפירה כמשמעה בסעיף 362א לחוק החברות, התשנ"ט-1999.

10. לא מתקיימים לגבי המציע התנאים המפורטים בסעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, שבהתקיימם חל על גוף ציבורי איסור להתקשר עמו.

11. המציע עומד בדרישות החוק לגבי תשלומים סוציאליים ותשלום שכר מינימום לעובדים, והוא מתחייב לספֵּק, אם יידרש, את כל המסמכים הנדרשים להוכחת עמידתו בדרישות כאמור.

12. המציע הביע את רצונו להשתתף במכרז באמצעות שליחת טופס רישום למכרז, כאמור בסעיף 4.

13. גופי התאורה והעבודות שיסופקו עומדים בכל הדרישות המפורטות במכרז זה.

14. המציע או העובד מטעם המציע שיבצע את עבודות החשמל לפי חוק החשמל, תשס"ד-1954 בפועל יחזיק ברישיון חשמלאי מוסמך – 3*80 אמפר בתוקף בהתאם לסוג העבודה הנדרשת. יש להמציא רישיון זה עם הגשת ההצעה למכרז.

15. מילוי מלוא התצהירים המצורפים למסמכי המכרז.

הצעת המציע

16. יש להגיש את הצעת המחיר על גבי "טופס הצעת מחיר להספקת והתקנת גופי תאורה בלשכות המשרד", המצורף  בנספח 1 עבור לשכת תל אביב ו/או בנספח 1א עבור לשכת חיפה ו/או בנספח 1ב עבור לשכת ירושלים. על הטופס להיות מלא וחתום חתימה מלאה על ידי מורשי החתימה מטעמו של המציע.

17. המציע יגיש את ההצעה במעטפה סגורה ועליה ירשום "הצעת מחיר למכרז 16/2018 להספקת והתקנת גופי תאורה ללשכות המשרד". את המעטפה יש לשלשל לתיבת המכרזים הנמצאת בלשכת המשרד ברח' הארבעה 19 תל אביב בקומה 13 או לתיבת המכרזים הנמצאת ברח' חסן שוקרי 12 בחיפה או לתיבת המכרזים הנמצאת ברח' מבקר המדינה 2 ירושלים עד ליום ה- 3.1.19 בשעה 14:00. יובהר, כי ניתן להגיש את ההצעות גם לאחת הלשכות כאמור, אף אם ההצעה שתוגש אינה מתייחסת לאותה לשכה.

18. המשרד רשאי לפסול הצעות אשר יוגשו שלא על פי כל אחת מההנחיות שבסעיף זה, ושומר לעצמו את הזכות לדחות את מועד הגשת ההצעות לפי שיקול דעתו.

19. הנוסח המלא והמחייב של מכרז זה (להלן – הנוסח המלא) מתפרסם באתר האינטרנט של המשרד, שכתובתו:www.mevaker.gov.il.

תחום

תאורה

מספר המכרז

16-2018

קישור למכרז

מכרז יסגר

03-01-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי