ביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת של שטחים ציבוריים בפארק נחל חדרה

ביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת של שטחים ציבוריים בפארק נחל חדרה

מידע נוסף

נ.ח.ל חדרה – נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ, (להלן- החברה) מזמינה בזאת הצעות
מחיר לביצוע עבודות גינון ותחזוקה שוטפת של שטחים ציבוריים בפארק נחל חדרה, הכל
בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
את מסמכי המכרז לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום ניתן לרכוש תמורת
סכום של 1,000 ₪ כולל מע"מ )התשלום לא יוחזר( במשרדי החברה ברחוב הנשיא 12,חדרה,
קומה 3( להלן- משרדי החברה) בימים א' – ה' בין השעות 08:00-15:00 ,החל מיום 12.2.19 ניתן
לעיין ללא תשלום בחוברת המכרז במשרדי החברה בכתובת הרשומה לעיל.
את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בידי המציע ובהתאם
לדרישות המכרז, יש למסור במסירה אישית בלבד )לא בדואר( במעטפה סגורה עליה מצוין שם
ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי החברה ביום , לא יאוחר מהשעה .12:00בדיוק 
סיור מציעים יתקיים ביום 17.2.19בשעה 12:00 במשרדי פארק נחל חדרה.
השתתפות בסיור המציעים מהווה תנאי מחייב להשתתפות במכרז.
המציע במכרז יהא חייב להמציא אישור כי הוא מנהל ספרי חשבונות כחוק וכי יש לו הניסיון
והיכולות, כדרישות המכרז, ולהמציא ערבות בנקאית בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
החברה תבחן את ההצעות, כך שמציע או הצעה שלא יעמדו בדרישות המכרז יפסלו ולא יבואו
במניין ההצעות.
אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוה ביותר או הצעה כל שהיא.
שאלות והבהרות בנוגע למסמכי המכרז תתקבלנה בכתב בלבד, תוך ציון כי הפנייה הינה בקשר
למכרז נושא מודעה זו, וזאת עד ליום 24.2.19 בשעה 12:00 .בהתאם להוראות הקבועות במכרז.
פרטים נוספים ניתן לקבל אצל הגב' תמר גניש בטלפון מס' 5408022-077 שלוחה 5.
נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

מפרסם

נחלים חברה לפיתוח תיירות חדרה בע"מ

תחום

עבודות גינון ותחזוקה

מספר המכרז

1-2019

קישור למכרז

מכרז יסגר

03-03-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי