אספקת נתוני תנועה

מידע נוסף

1. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה) מודיע בזאת על מספר שינויים במכרז מס' 19/18 לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק, כפי המפורט להלן:

1.1. עדכון הטבלה המופיעה בתנאי הסף בסעיף 4.2.2 ביחס למידע הנדרש בתנועה בקטע דרך לפי שעות ואמצעי כדלקמן:

מידע נדרש פירוט
תנועה בקטע דרך לפי שעות ואמצעי: ספירות תנועה לפי בפילוח לכלי רכב והולכי רגל. לעניין הולכי רגל – נוסף לתנועה חוצה, ספירות הולכי רגל בכניסה למתחם. שיעור תנועה חוצה (שאינה עוצרת במתחם הנבדק)

בשאר הטבלה אין שינוי.

1.2. דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות ליום ראשון, 24 בפברואר 2019 בשעה 12:00. את ההצעה לשלב ראשון ולפעימה הראשונה של שלב ה- RFP יש להגיש יחד עד למועד זה בתיבת המכרזים במשרד התחבורה, בניין ג'נרי א', בקומת הכניסה, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב לעיל לא תידון.

1.3. דחיית המועד האחרון להרשמה למכרז ליום ראשון, 24 בפברואר 2019 בשעה 12:00. יודגש, כי רישום למכרז הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

1.4. לצורך השתתפות במכרז יש  להירשם במשרדי מינהלת תחבורה ציבורית ("עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ") כמתעניין, אצל הגב' שיבולת בן הלל ובכתובת הדוא"ל: shibolet@adalya.co.il. ההרשמה הינה עבור כל שלבי המכרז ולא תידרש הרשמה נוספת עבור השתתפות בשלב ה- RFP.

1.5. במעמד קבלת מסמכי המכרז ימסור כל מציע או נציגו על גבי מסמך מודפס מאושר על ידי מורשה חתימה במציע את שם המציע, שם איש הקשר לצורך המכרז ותפקידו, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל.

1.6. יתר תשובות ועדת המכרזים לשאלות ההבהרה מפורסמות באתר מינהל הרכש בקישור: https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=627329

2. משרד התחבורה אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי.

3. פתיחת ההצעות מותנית בקבלת אישור תקציבי.

4. לוועדת המכרזים סמכויות נוספות המפורטות במסמכי ההליך התחרותי והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, לרבות באמצעות הליך Best & Final"".

5. הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות הודעה זו, ו/או על פרסום מסמכי ההליך התחרותי באתרי האינטרנט.

משרד התחבורה – מכרז מס' 19/18 לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק עבור משרד התחבורה

1. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים (להלן – משרד התחבורה) מזמין בזאת הצעות למכרז מס' 19/18 לאספקת נתוני תנועה מבוססי מסדי עתק.

2. מטרת המכרז הינו ניתוח דפוס תנועה במרחב מתחם נחקר (להלן: "מתחם" או "מתחם נחקר"), אליו וממנו, על בסיס מסדי עתק הנאספים טכנולוגית באופן רציף בזמן ובמרחב בכיסוי ארצי.

3. מכרז זה, הינו דו שלבי:
3.1. בשלב הראשון ייבחרו מציעים בעלי יכולת וניסיון בניתוח נתונים מבוססי מסדי עתק, העומדים בתנאי סף המפורטים בסעיף 10 להלן, בניקוד אמות המידה בציון של 60 לפחות ובהוראות המכרז האחרות (להלן: "השלב הראשון").
3.2. בשלב השני של המכרז, שלב ה- RFP (להלן: "שלב ה- RFP" או "הליכי ה- RFP"), יתמודדו המציעים שנבחרו בשלב הראשון על ניתוח המתחמים נשוא המכרז (להלן: "המתחמים") במספר פעימות. הפעימה הראשונה של הליך ה- RFP תכלול שני מתחמים כמפורט בנספחים א' ו- ב' למסמכי המכרז: מתחם העסקים בהרצליה פיתוח וקניון עזריאלי בבאר שבע. מציע המעוניין להשתתף בפעימה זו יגיש, בכפוף למגבלות ההשתתפות כאמור בסעיף 6 להלן, הצעה/הצעות לאחד או יותר מהליכי ה- RFP של פעימה זו ביחד עם הצעתו לשלב הראשון בהתאם למפורט במסמכי המכרז. במקרה זה, תיבדק תחילה עמידת המציעים בתנאי השלב הראשון, ורק לאחר מכן, מציעים אשר עברו את השלב הראשון ועמדו בתנאי הסף, תיפתח ותיבדק הצעתם לפעימה זו המפורסמת ייעודית במכרז זה. משרד התחבורה שומר על זכותו לשמר או לשנות את מתכונת שלב ה- RFP בהליכי ה- RFP הבאים.

4. הזוכה בהליך מהליכי ה- RFP יידרש לספק דו"ח למתחם בהתאם למפורט במסמכי המכרז למפרט הדרישות התפעוליות במכרז. 

5. התקופה הכוללת להתקשרות לצורך ניתוח מתחמים הינה שלוש שנים עם אפשרות הארכה בשתי תקופות נוספות בנות שנה כל אחת או תקופה נוספת בת שנתיים, הכל בכפוף להחלטת המשרד. 

6. מגבלת השתתפות וזכייה:
6.1. מציע אשר זכה בשלב הראשון, רשאי להגיש הצעה לכל מתחם הכלול בשלב ה- RFP הנוכחי ובהליכי ה- RFP אשר יפורסמו בעתיד.
6.2. על אף האמור בסעיף 6.1 לעיל, מציע לא יוכל לזכות ביותר ממתחם אחד הכלול בשלב ה- RFP הנוכחי.
6.3. במתחם אחד הכלול בהליך ה- RFP הנוכחי, יוכלו לזכות עד שלושה מציעים שונים. כאמור, לא תתאפשר זכייה בו זמנית בשני המתחמים בהליך ה- RFP הנוכחי. 
6.4. כל מציע יהיה רשאי להשתתף, במישרין או בעקיפין, בהצעה אחת בלבד.
6.5. מנהל הפרויקט המוצע רשאי להשתתף בהצעה של מציע אחד בלבד.

יובהר ויודגש, כי לצורך בחינת מגבלות ההשתתפות והזכייה של המציע, המפורטות לעיל, יילקחו בחשבון פעילות של בעלי עניין במציע, חברות בנות, חברות קשורות או גופים אחרים המוחזקים ע"י המציע או בעלי עניין שלו. לממשלה שיקול דעת מלא לשנות, להוסיף או לגרוע בכל שלב משלבי ההליכים התחרותיים, את מגבלות ההשתתפות שפורטו לעיל ולמציעים או לזוכים עד אז לא תהיה כל דרישה או טענה בשל כך.

7. לצורך השתתפות במכרז יש להירשם אצל נציג מנהלת התחבורה הציבורית ("עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ") כמתעניין. ההרשמה הינה עבור כל שלבי המכרז ולא תידרש הרשמה נוספת עבור השתתפות בשלב ה- RFP.

8. במעמד קבלת מסמכי המכרז ימסור כל מציע או נציגו על גבי מסמך מודפס מאושר על ידי מורשה חתימה במציע את שם המציע, שם איש הקשר לצורך המכרז ותפקידו, כתובת, מספר טלפון, מספר פקס וכתובת דוא"ל.

9. רישום למכרז הינו תנאי סף להשתתפות במכרז.

10. תנאי סף נוספים להשתתפות במכרז הינם, בין השאר, כמפורט להלן. הצעה של מציע שלא תעמוד בתנאי הסף כאמור תפסל, בכפוף לסמכויות ועדת המכרזים. הנוסח המחייב, השלם והמפורט של תנאי הסף קבוע במסמכי המכרז. 
10.1. תנאי סף כלליים:
10.1.1. אישור על ניהול ספרים ואישורים נדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
10.1.2. רישום אצל נציג מנהלת התחבורה הציבורית ("עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ") כמתעניין.
10.1.3. צירוף תצהיר לאימות תוכן ההצעה בנוסח המצורף במסמכי המכרז, וכן צירוף התחייבות חתומה בנוסח המצורף למסמכי המכרז.

10.2. תנאי סף מקצועיים:
10.2.1. בעל ניסיון של לפחות שנה באיסוף וניתוח מסדי עתק כהגדרתם במכרז, הכוללים לפחות 200 אלף משתמשים פעילים ייחודיים מדי יום, כהגדרתם במסמכי המכרז.
10.2.2. בעל אמצעים ויכולת לנתח את המידע המפורט להלן (צירוף תצהיר כמפורט במסמכי המכרז לצורך הוכחת תנאי זה):
מידע נדרש פירוט
קשרים מרחביים (מטריצות מוצא-יעד ברזולוציה של אזורים סטטיסטיים). אזור סטטיסטי כהגדרתו במסמכי המכרז. – מספר האנשים הנעים בין אזור מוצא לאזור יעד בפילוח לאמצעי תחבורה שונים (רכב, אוטובוס, רכבת, אחר- לפחות שניהם יחד: הליכה ברגל, אופניים) ובפילוח לתקופות זמן שונות (לכל הפחות יכלול הניתוח פילוח לפי תקופות שיא ושפל, כהגדרתן במסמכי המכרז) מוצא המגיעים ברמת אזור סטטיסטי למתחם ויעד העוזבים ברמת אזור סטטיסטי את המתחם וזאת ע"פ הפילוחים המוגדרים.
כנ"ל עבור סוגי ימים (חול, שישי, שבת, חג, שתי תקופות חול המועד, אוגוסט) 
זמני נסיעה בין צמדי מוצא-יעד בפילוח לאמצעי נסיעה ותקופות יום, כהגדרתם במסמכי המכרז.   מכל המוצאים (אזורים סטטיסטיים בארץ) למתחם וכן מהמתחם לכל היעדים (אזורים סטטיסטיים)

תנועה בקטע דרך לפי שעות ואמצעי – ספירות תנועה (כלי רכב, הולכי רגל) שונים בפילוח לרכב פרטי, רכב משא, אוטובוס, דו גלגלי ממונע (עם לוחית רישוי), אופניים חשמליים, אופניים מסורתיים בחתך רחוב לעניין הולכי רגל – נוסף לתנועה חוצה, ספירות הולכי רגל בכניסות למתחם
אחוז תנועה חוצה (שאינה עוצרת במתחם הנבדק) 

10.3. צירוף ערבות מכרז כמפורט במפרט המכרז.

10.4. צירוף אישור עו"ד עדכני למועד הגשת ההצעה בדבר היות החותמים בשם המציע על מסמכי ההצעה, המחייבים את המציע בחתימתם.

10.5. צירוף כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים.

10.6. צירוף התחייבות בדבר מתן ותשלום תנאים סוציאליים לעובדיו בהתאם להוראות כל דין.

10.7. צירוף התחייבות לעשות שימוש במוצרי תוכנה מקוריים בלבד.

11. מציע שיש לו שאלות, הערות והשגות בקשר לתנאי המכרז, או השגה כלשהי ביחס למסמכי המכרז או כל חלק מהם, מוזמן להעלותן על הכתב ולשלוח אותן בדואר לכתובת – מנהלת התחבורה הציבורית (במשרדי עדליא ייעוץ כלכלי בע"מ), בית ויקטוריה, ברחוב המלאכה 3, תל-אביב, קומה 3 או לפקס שמספרו 03-5629996, וכן כקובץ MS-WORD לתיבת הדואר האלקטרוני: shibolet@adalya.co.il. הפניה תכלול ציון שם המציע ושם הפונה מטעמו, כתובת דואר אלקטרוני, מענו ומספרי הטלפון והפקסימיליה שלו.

12. שאלות, הערות והשגות כאמור, תתקבלנה עד 3.1.19 בשעה 14:00. שאלות, הערות והבהרות שתתקבלנה לאחר המועד האמור, לא תיעננה.

13. את ההצעה לשלב ראשון ולפעימה הראשונה של שלב ה-RFP  יש להגיש יחד ביום חמישי ה- 31 בינואר 2019 בשעה 12:00 במשרד התחבורה, בניין ג'נרי 2, בקומה ראשונה, חדר הארכיב מספר 1018א, רחוב בנק ישראל 5, ירושלים, לידי נציג משרד התחבורה. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד הנקוב לעיל לא תידון.

14. משרד התחבורה אינו מתחייב לקבל הצעה כלשהי.

15. פתיחת ההצעות מותנית בקבלת אישור תקציבי.

16. לוועדת המכרזים סמכויות נוספות המפורטות במסמכי ההליך התחרותי והיא שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם המציעים, לרבות באמצעות הליך Best & Final"".

17. הוראות מסמכי המכרז גוברות על הוראות הודעה זו, ו/או על פרסום מסמכי ההליך התחרותי באתרי האינטרנט.

תחום

שירותי מחשוב

מספר המכרז

 19-18

קישור למכרז

מכרז יסגר

24-02-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי