אחזקה של תחנות הידרומטריות

אחזקה של תחנות הידרומטריות

מידע נוסף

רשות המים מכרז פומבי מס' 100043207 אחזקה של תחנות הידרומטריות ברחבי הארץ

הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן:- "רשות המים") מזמינה בזה קבלת הצעות לאחזקה של תחנות הידרומטריות ברחבי הארץ כמפורט במסמכי המכרז (להלן:- "המכרז").
המכרז מחולק לשלושה אשכולות על פי האזורים הבאים: אזור הצפון, אזור כנרת ואזור הדרום.
מציע רשאי להגיש הצעה לאזור אחד או ליותר.

תנאי סף להשתתפות במכרז
1. המציע רשום כדין בישראל.
2. המציע השתתף בכנס מציעים כמפורט להלן.
3. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 והתיקונים לו.
4. המציע יעמיד לטובת המכרז, לכל אזור אליו מוגשת ההצעה, מנהל פרויקט העומד בכל תנאי הסף המפורט במסמכי המכרז.
5. תנאי סף נוספים – מנהליים ומקצועיים – נכללים במסמכי המכרז.

מועד הגשת ההצעות למכרז הוא החל מיום  21/1/2019 בשעה 08:00  ועד לא יאוחר מיום 24/1/2019 עד השעה 12:00. הצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי רשות המים ברחוב המסגר 14 בתל-אביב (בקומת הכניסה לבניין ליד עמדת המודיעין).
שימת לב המציעים להסדרי התנועה החדשים באזור ולקשיי הגישה והחנייה!!!

תקופת ההתקשרות
ההתקשרות בין הצדדים תהיה למשך 12 חודשים (להלן:- "תקופת ההתקשרות").
לרשות שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-4 תקופות נוספות של שנה או חלק ממנה, בגין השירות או כל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהסכם ובכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים והמגבלות התקציביות באותה העת.

כנס מציעים
כנס מציעים באזור הצפון ייערך במועדים 16/12/2018 ו-18/12/2018, בשעה 9:30, בכתובת הבאה: חניון מי קדם פארק אלונה.
כנס מציעים באזור הכנרת ייערך במועדים 17/12/2018 ו-18/12/2018, בשעה 9:30, בכתובת הבאה: חניון צומת כוח.
כנס מציעים באזור הדרום ייערך במועדים 13/12/2018 ו-17/12/2018, בשעה 9:30, בכתובת הבאה: דור אלון אורים.
ההשתתפות באחד מהמועדים של כנס המציעים באזור אליו מוגשת ההצעה היא חובה. הצעתו של מציע, אשר לא ישתתף באחד מהמועדים של כנס המציעים באזור אליו מוגשת ההצעה, תיפסל על הסף.

הערות כלליות
1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר רשות המים בכתובת www.water.gov.il תחת הכותרת "מכרזים וקול קורא" ובאתר האינטרנט של מנהל הרכש בכתובת www.mr.gov.il.
2. הוראות מסמכי המכרז גוברות על מודעה זו.
3. שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות בדוא"ל בלבד אל גב' רעיה בליי, מרכזת בכירה (מכרזים והתקשרויות) לכתובת הדוא"ל הבאה: Michrazim@water.gov.il עד לא יאוחר מיום 31/12/2018 התשובות וההבהרות תתפרסמנה באתר האינטרנט של רשות המים.
   
באחריות המציעים לבדוק את פרסומי רשות המים באשר למכרז זה באתר האינטרנט הנ"ל ולפעול על-פיהם.

מפרסם

רשות המים

תחום

מים

מספר המכרז

100043207

קישור למכרז

מכרז יסגר

24-01-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי