אחזקה למעליות

מידע נוסף

מכרז למתן שירותי אחזקה למעליות/מעלונים/מסועים במרכז הרפואי ע"ש ח.שיבא, תל השומר מכרז מס' 21898204

1. אנו מבקשים לקבל הצעות מחיר למכרז למתן שרותי אחזקה למעליות/מעלונים/מסועים במרכז הרפואי שיבא, על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז (דפי התנאים הכלליים הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז).

2. מסמכי המכרז נמצאים באתר "מנהל הרכש הממשלתי", ניתן  לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז ללא עלות. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז במחלקה לבנא"מ, ביתן 65, תל השומר, בימים א-ה' בין השעות 09:00 – 14:00.
        
3. רק חברה המורשית ע"י משרד העבודה לתת שרות למעליות יכולה להגיש הצעה.

4. סיור קבלנים יתקיים בתאריך  14.1.2019, יום ב', בשעה 10:00, היציאה לסיור ממשרדי מחלקת הנדסה – חדר דיונים, איש קשר: מהנדס יעקב סמואל 052-6667807

5. על המציע להיות אזרח ותושב ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל.

6. על המציע להגיש תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

7. חברה המגישה הצעת מחיר, חייבת לעמוד בדרישות הבאות:
א. החברה מורשית ע"י משרד העבודה לתת שרות למעליות.
ב. לחברה ניסיון מוכח בטיפול במערכות הנעה נשוא מכרז זה כדוגמת אלה הקיימות במרכז הרפואי שיבא ולה הידע וחלקי החילוף המקוריים הנדרשים לתחזוקה.
ג. לחברה ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות במתן שרותי תחזוקה ושיפוצים של 1,000 מעליות לפחות כאשר 20% מהם זהות לנושא מכרז זה ו-50 דרגנועים ו/או מסועים. 
ד. לחברה לפחות 5 צוותי שירות (לא קבלני משנה) ממונעים קבועים, פעילים בגוש דן.
ה. בחברה צוות הנדסי קבוע הכולל לפחות 2 מהנדסי מכונות ו – 2 מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה.
ו. בחברה מועסקים לפחות 5 עובדים בעלי תעודות מעליתן ג'.
ז. החברה מצויידת במערכת תקשורת מתמידה עם טכנאים.
ח. החברה מקיימת מוקד קבלת קריאות שירות במשך 24 שעות ביממה בכל ימות השנה.
ט. לחברה מחסן עם מלאי של חלקי חילוף חדשים בעלות של 1,000,000 ₪ לפחות.
י. לחברה מערכת ממוחשבת למעקב ודיווח של כל התקלות המתגלות, כולל העברת דיווח במדיה מגנטית, וורד או אקסל.
כ. לחברה יש סניף שרות באזור ברדיוס של 20 ק"מ.
ל. הגשת הצעת מחיר ל-50% לפחות מהמתקנים נושא מכרז זה.

8. חברה המגישה הצעת מחיר חייבת לצרף להצעתה את המסמכים הבאים (סעיפים א' – ו' הם דרישת סף):
א. ערבות בנקאית בגובה 75,000 ₪ ותהיה בתקף עד לתאריך 25.6.2019
ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס)
  התשל"ו – 1976.
ג. אישור בר תוקף על הסיווג הנדרש בסעיף 3 לעיל.
ד. אישור על היותו אזרח ותושב ישראל כנדרש בסעיף 5 לעיל.
ה. המלצות ממוסדות או מגופים שונים על הניסיון כפי שמצויין בסעיף 7 ג' לעיל.
ו. תצהיר העדר הרשעות כאמור בסעיף 6 לעיל.
ז. טיוטת חוזה חתומה בדף האחרון בצרוף חותמת החברה.
ח. מחירון חלפים מפורט, כולל מחיר שעת עבודה של טכנאי בודד ושל צוות טכנאים בשעות העבודה הרגילות ולאחר מכן.
ט. דף תשקיף ממולא וחתום בצרוף המלצות כנדרש.
י. הצהרה חתומה ע"י מנהל החברה המאשרת קיום הדרישות בסעיפים 7 ב' – כ' לעיל.
כ. אישור חתום על השתתפות בסיור הקבלנים.

9. אמת המידה לבחירת ההצעה הזוכה היא כדלקמן:
מחיר –  85% , ניסיון  בעבודת זהות – 5% , – 5%, ניסיון בשיבא – 5%

10.   זמן ביצוע – המכרז הינו לשנה + אופציה להארכה ל – 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת, סה"כ 5 שנים.

11. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.

12. מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, אינו מתחייב למסור את כל העבודה לחברה אחת ושומר לעצמו את הזכות לפצל אותה למספר חברות לפי שיקולים מקצועיים ו/או תפעולים.

13. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. כמו כן אנו רשאים לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות.

14. את הצעות המחיר, בצרוף כל המסמכים, יש להכניס לתיבת מכרזים מס' 2 הנמצאת במחלקה לבנא"מ ביתן 65, עד יום ב' בתאריך: 25.2.2019  בשעה: 11:00.

תחום

מעליות ודרגועים

מספר המכרז

21898204

קישור למכרז

מכרז יסגר

25-02-2019

שיתוף

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי