אגרת רשם החברות לשנת 2019

– הודעה –

חברים יקרים,

להזכירכם, לפי הוראות חוק החברות, התשנ"ט- 1999- כל חברה הרשומה ברשם החברות  חייבת בתשלום אגרה, אחת לשנה קלנדרית (מה-1.1 עד ל-31.12) בשיעור הקבוע בתקנות.

אגרה שנתית – אגרת רשם החברות לשנת 2019 עומדת על 1,488 ש"ח. 

אגרה שנתית מופחתת –  שיעור האגרה שתשולם עד ליום 28.02.19 תעמוד על 1,133 ש"ח.

 ניתן לשלם את אגרת רשם החברות בכל סניפי בנק הדואר באמצעות שובר שנשלח לכל חברה לפי הכתובת הרשומה אצל רשם החברות, וכן באופן מקוון באתר רשם החברות.

לתשומת לב, אי קבלת הודעת דרישת תשלום או שובר תשלום מרשם החברות אינה פוטרת את החברה מביצוע התשלום. ובסכום האגרה כפי שעודכן באותה השנה.  

דוח שנתי לרשם החברות 

דיווח שנתי לחברה הוא דיווח ועדכון פרטים שנתי של חברה פרטית. חוק החברות קובע כי על חברה פרטית לערוך ולהגיש דוח שנתי לרשם החברות אחת לשנה, וזאת בתוך 14 ימים מיום קיום האסיפה השנתית. 

חברה פרטית שלא מקיימת אסיפה שנתית להגיש דוח שנתי לרשם החברות אחת לשנה, וזאת לא יאוחר מ-14 יום מיום ששלחה את הדוחות הכספיים לבעלי המניות. חברה לא פעילה שלא עורכת דוחות כספיים, תגיש את הדוח אחת לשנה.

בדיווח השנתי ניתן לעדכן בין היתר את כתובת החברה, פרטי בעלי המניות והמניות שבבעלותם, פרטי דירקטורים, חלוקת הון מניות וגורמים מוסמכים לדווח בשם החברה.

שימו לב, הדיווח שנתי לרשם החברות אינו המאזן הכספי שהחברה נדרשת להגיש לרשות המיסים ועל כן ניתן להגיש דיווח שנתי לרשם החברות אף בטרם הוכנו הדוחות הכספיים.

דגשים למילוי הדוח השנתי
מילוי כל הפרטים הנדרשים,דוח מקורי ולא צילום, חתימה של הדירקטור ואימות ע"י עורך דין , על פרטי הדוח השנתי להיות מעודכנים לשנת הכספים הנוכחית. אחד מהדירקטורים בחברה חייב להצהיר על נכונות הפרטים המופיעים בדוח ועל עורך לאמת את חתימתו של הדירקטור.

הגשת הדיווח השנתי לרשם החברות אינו כרוך בתשלום.

את הטפסים המקוריים יש להגיש לרשם החברות באמצעות משלוח בדואר לרשות התאגידים בירושלים או  בהפקדה בתיבה הנמצאת בלשכת רשם החברות בירושלים או  בכל אחת מלשכות רשות התאגידים.

חברי איגוד החברות הפרטיות, שהאיגוד הוא המייצג שלהם יכולים לשלוח לדוא"ל office@ipca.org.il את טופס העדכון ולחסוך זמן יקר.

לתשומת הלב

אי הגשת דוח שנתי לרשם החברות  ו/או אי תשלום אגרה שנתית מהווה הפרת חובה כמפורט בסעיף 354 (א) לחוק החברות, התשנ"ט-1999. אם החברה לא תתקן את ההפרה רשם החברות רשאי לסווגה כחברה מפרת חוק ורשאי להטיל על החברה סנקציות כגון עיצומים כספיים, סירוב לרשום שעבודים על נכסי החברה או לטובתה, סירוב לרשום שינויי שם ומטרות, וכן סירוב לרישום חברה חדשה על ידי החברה המפרה או בעל השליטה בה. רשם החברות רשאי לדרוש את תשלום העיצום הכספי מכל מי שרשום כדירקטור בחברה או שהיה רשום ככזה בזמן ההפרה.

למידע כללי וסיוע ובנושא אגרות ודוחות שנתיים לרשם ניתן להתקשר לטלפון:  03-9191212 בימים א-ה' בשעות הפעילות.

מטרת חוזר זה להפנות את תשומת הלב לאמור בו ואין לנהוג על פיו מבלי לקבל עצה מקצועית מתאימה

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי