פירוק חברה בשלושה שלבים

כניסה למערכת פירוק חברה ומילוי כל הפרטים הנדרשים

אנחנו נפגשים – אנו נתאם עבורך פגישה עם אחד מעורכי הדין שלנו לצורך חתימה על המסמכים

חיסול החברה

 

הליך פירוק חברה  מאפשר פירוק מרצון של חברה יחיד במסלול מקוצר וכן פירוק חברה מרצון של חברות בהן ישנם שני בעלי מניות ומעלה.

הליך פירוק  החברה כולל את הכנת המסמכים הדרושים ואימותם על ידי עורך דין, כגון:

תצהיר כושר פירעון

זימונים לאסיפה כללית

פרוטוקול אסיפה כללית

החלטת אסיפה כללית

מינוי מפרק

פרסום ברשומות

כינוס נכסי החברה

הכנת דוח מפרק והעברת המסמכים לרשם החברות

אנו נלווה אותך בשלבים לפירוק חברה כפי שקבועים בחוק וזאת על מנת להבטיח
חיסול החברה בצורה המהירה ביותר ובהתאם להוראות החוק.

שלבים בפירוק חברה

תצהיר כושר פירעון

הגשת תצהיר כושר פירעון לרשם החברות חתום על ידי הדירקטורים של החברה ומאומת ע״י עורך דין הכולל הצהרה כי החברה יכולה לשלם כל חובותיה, תוך שנה מתאריך החלטת החברה להיכנס לפירוק

קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות

עם קבלת התצהיר במשרדי רשם החברות הרשם את החברה בסטאטוס של ״חברה לקראת פירוק״

קיום אסיפה כללית

זימון אסיפה כללית של החברה וכינוסה בתום עשרים ואחד ימים מיום משלוח ההודעה על האסיפה הכללית

החלטת פירוק ומינו מפרק

האסיפה הכללית מחליטה על פירוק מרצון של החברה ועל מינוי מפרק – הודעה על מינויו של המפרק נשלחת תוך 21 יום מיום המינוי

הודעת המפרק על מינויו

על המפרק להודיע לרשם תוך 21 יום על מינויו כמפרק החברה

שינוי סטאטוס – ל״חברה בפירוק מרצון״

לאחר קבלת הודעת האסיפה והודעת המפרק ישנה רשם החברות את הסטטוס של החברה מ- ״חברה פעילה״ לחברה ב-״פירוק מרצון״

פרסום הודעה על דבר פרוק החברה מרצון

פרסום החלטת החברה על כניסתה להליכי פירוק ברשומות תוך 7 ימים מיום קבלת ההחלטה על הפירוק

קיום אסיפה סופית

המפרק יכנס את נכסי החברה לצורך סילוק חובותיה ושיעבודיה, ישלח הודעה לבעלי המניות על כינוס אסיפקה הסופית ויפרסם הודעה זו לפחות 30 ימים לפני כינוס האסיפה הסופית

דוח מפרק

המפרק יגיש דו״ח סופי של הפירוק לאישור האסיפה הכללית וקבלת אישורם של כלל בעלי המניות ושליחת העתק מהדוח לרשם החברות תוך 7 ימים מקיום האסיפה

שינוי סטאטוס ל״חברה מחוסלת״

לאחר קבלת דו״ח המפרק ואישור המפרק בדבר כינוס האסיפה הסופית כחוק, ירשום רשם החברות את החברה כ״חברה מפורקת״ ובתום 3 חודשים תיחשב החבררה מחוסלת

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי