עוסק מורשה, שותפות או חברה בע"מ?

פותחים עסק וצריכים להחליט מהו המבנה החוקי בו כדאי לכם לפעול? – קצת סדר על ההיבטים המשפטיים של צורות ההתאגדות השונות.

 עוסק עצמאישותפותחברה בע"מ

יסוד והקמה

 

פתיחת תיקים ברשויות השונות (מע"מ, מס הכנסה ובביטוח לאומי)

עלויות הקמה: 400-800 ש"ח (אין אגרה)

רישום ברשם השותפויות נדרש הסכם שותפות. ופתיחת תיקים ברשויות השונות (מע"מ, מס הכנסה ובביטוח לאומי)רישום ברשם החברות ופתיחת תיקים ברשויות השונות (מע"מ, מס הכנסה ובביטוח לאומי)
הוצאות חד פעמיות ושוטפות להקמת ותפעול העסק

עלויות הקמה ותפעול:

אגרת רישום: אין

שכ"ט עו"ד: אין

אגרה שנתית: אין

הנהלת חשבונות: רגילה

שכ"ט רו"ח: אין

ניהול חשבון בנק: העסק יכול להתנהל מחשבון פרטי

עלויות הקמה ותפעול:

אגרת רישום: 955 – 2,606 ש"ח

שכ"ט עו"ד: כ1,000-2,500 ש"ח

אגרה שנתית: 1,299

הנהלת חשבונות: כפולה

שכ"ט רו"ח: דו"ח שנתי כ-1,000- 2,500 ש"ח

ניהול חשבון בנק: חובה לפתוח שבון בנק מסחרי

עלויות הקמה ותפעול:

אגרת רישום 2,606 ש"ח.

דמי טיפול ב'חברות אונליין' כולל שכ"ט עו"ד רק 380 ש"ח!

אגרה שנתית: 1,116 ש"ח

הנהלת חשבונות: כפולה

שכ"ט רו"ח: דו"ח שנתי כ-1,000- 2,500 ש"ח

ניהול חשבון בנק: חובה לפתוח שבון בנק מסחרי

ביטוח לאומי ומס בריאותמשלםמשלמתפטור
יישות משפטית לא קיימת אבחנה בין העסק לבין בעליו

התאגדות משפטית שרשאית לבצע פעולות משפטיות שונות ויכולה לתבוע ולהיתבע בגין פעולותיה.

השותף בשותפות אינו מוגן למעט בשותפות מוגבלת

אישיות משפטית עצמאית, נפרדת מבעלי המניות. יש לה היכולת לקבל על עצמה התחייבויות ולפרוע אותן, להיקשר בחוזים והסכמים, לבצע עסקאות, להיות בעלים של רכוש ולתבוע ולהיתבע אם נגרם לה, או שהיא גרמה נזק.
הגבלת מס' חברים אחד בלבדלפחות שני שותפים אך לא יותר מ – 20לפחות בעל מניות אחד  ולא יותר מ – 50
אחריות בעליםאחריות בלתי מוגבלת

אחריות בלתי מוגבלת.

* חריג שותפות מוגבלת

אין הפרדה בין נכסיהם הפרטיים של השותפים.

אחריות מוגבלת לגובה הסכום שהתחייבו בו בקניית המניות. למשל, במקרה בו חברה מגיעה לפירוק, ההפסד המירבי שבעל המניות ישא בו יהיה גובה סכום התחייבותו כלפי החברה
סמכויות הבעלים / בעלי המניות וזכויותיהם כל הזכויות והסמכויות בידי בעל העסקבהתאם להסכם השותפותכפי שנקבע בתקנון החברה  ולהחלטות אסיפת בעלי המניות
חלוקת או משיכת רווחיםאין מגבלה לבעלים למשוך את כל הרווחים

הרווח יחולק בהתאם להסכם השותפות

מס-הכנסה החל על שותף בשותפות, זהה למס החל על עוסק מורשה

הרווחים שייכים לחברה  ולא לבעלי מניותיה

אפשרות לתכנוני מס

נכסי העסק בבעלות בעל העסקבבעלות השותפותבבעלות החברה
שינוי בהרכבלא רלוונטישינוי בהרכב השותפות יעשה בהתאם להסכם השותפותבהתאם לתקנון החברה
ניהול בד"כ בעל העסק הוא גם המנהלבהתאם להסכם השותפותמבוצע ע"י מנהלי החברה שמונו ע"י האורגנים הרלוונטיים
שעבוד זכותו של הבעלים לשעבד את נכסי העסקככלל לשותף אין זכות לשעבד את חלקו בשותפותלחברה הזכות לשעבד את נכסיה. לבעל מניות הזכות לשעבד את חלקו
    
פירוק העסקיש לסגור את התיקים ברשויות השונות (מע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי)בוצע בד"כ ע"י השותפים ככל שקיימת מחלוקת או במקרה של חדלות פירעון ימונה מפרקפירוק מרצון – בהתאם להחלטת בעלי המניות פירוק בידי בית המשפט – בעיקר בגין חדלות פירעוןהצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי