סגירת חברה התהליך

שלבים בפירוק וחיסול מרצון של חברה פרטית בעלת כושר פירעון על ידי בעלי המניות.

שלב ראשון  בסגירת חברה – הצהרת כושר פירעון

הצהרת כושר פירעון הינה השלב הראשון בהליך הפירוק מרצון. הצהרת כושר פירעון היא מסמך המהווה הצהרה על יכולות החברה לפרוע את חובותיה במלואם תוך שנה מיום תחילת הפירוק.

טופס הצהרת כושר פירעון

 • הצהרת כושר פירעון צריכה להיחתם על ידי כל הדירקטורים או רובם. במקרה בו ישנם רק שני דירקטורים על שניהם לחתום. על הצהרת כושר פירעון לא ניתן לחתום באמצעות ייפוי כוח.
 • הצהרת כושר הפירעון שתיחתם על ידי מי שאינו מופיע כדירקטור על פי מרשם החברות, תידחה.

מסמכים נדרשים

 • יש להגיש מסמכים מקוריים או חתומים על ידי עורך דין כנאמן למקור בכל עמוד. במידה ואחד מהדירקטורים הוא תאגיד ישראלי, יש למלא את פרטי התאגיד בשם הגורם המצהיר (שם, מספר תאגיד, וכתובתו), מורשה חתימה מטעם התאגיד יחתום על ההצהרה.
 • אם אחד מהדירקטורים הוא תושב חו"ל או תושב ישראל ואינו דובר עברית, חתימתו תאומת על ידי נציג קונסולרי, או נוטריון זר  בצירוף אפוסטיל ויצורף לבקשה דרכון מאומת על ידי עורך דין ישראל או נוטריון מוסמך במדינה בה הוצא הדרכון או נוטריון מוסמך במדינת מושבו של האזרח הזר.

תהליך סגירת חברה

שלב שני בסגירת חברה –  כינוס אסיפה כללית ומינוי מפרק

על בעלי המניות לערוך אסיפה כללית של בעלי המניות לקבלת החלטה על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק לחברה.
אסיפה כללית היא אסיפה של רוב או כל בעלי המניות. 
מפרק הוא אדם האחראי על פירוק החברה. כל אדם יכול להיות מפרק חברה כולל תאגיד ואזרח זר.

לפני הגשת שלב 2 יש לוודא כי:

 1. נשלחו מסמכי השלב הראשון והם אושרו על ידי רשם החברות.
 2. לא עברו 5 חודשים מיום קבלת הצהרת כושר פירעון אצל רשם החברות.
 • כינוס אסיפה של רוב או כל בעלי המניות לקבלת החלטה על פירוק ומינוי מפרק.

מסמכים נדרשים

 1. טופס הודעה על מינוי מפרק:
  יש לערוך את האסיפה הכללית ולהגיש את המסמכים לא יאוחר מ-5 חודשים ממועד קבלת ההצהרה ברשם החברות.
  על האסיפה וההצבעה בדבר החלטת הפירוק ומינוי מפרק להתקיים ולהתקבל ברוב של לפחות 75% מבעלי המניות.

הודעה על מינוי מפרק תכלול פרטים מלאים של:

 • המפרק (שם מלא, תעודת זהות וכתובת).
 • מועד קבלת ההחלטה בחברה.
 • דבר הסכמתו וחתימתו של המפרק לכהן בתפקיד.

לאחר הגשת הצהרת כושר פירעון יש להגיש לרשם החברות את ההודעה על מינוי מפרק תוך 21 יום מיום מינויו (אין להגיש באותו מועד את שני המסמכים).

 1. הודעה על פרסום ברשומות:
 • על החברה לפרסם הודעה ברשומות על קבלת החלטה בדבר פירוק מרצון ומינוי מפרק.
 • את ההודעה יש לפרסם ברשומות תוך 7 ימים ממועד קבלת ההחלטה על הפירוק ומינוי מפרק.

שלב 3 בסגירת חברה  – כינוס אסיפה סופית ודו"ח מפרק סופי לפירוק החברה

על המפרק לערוך דו"ח המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, ולכנס אסיפה סופית שבה יוצג הדו"ח לבעלי המניות.
אסיפה סופית היא אסיפה של רוב או כל בעלי המניות לצורך הצגת דו"ח מפרק החברה ואישורו.

לפני הגשת שלב שלישי עליכם לוודא כי:

 1. נשלחו מסמכי השלב השני ואושרו על ידי רשם החברות.
 2. נעשה פרסום ברשומות אודות כינוס אסיפה כללית סופית של בעלי המניות.
 3. השלמת השלבים הקודמים בתוך 12 חודשים.
 4. קיים מפרק לחברה. 

מסמכים לרשומות

הודעה על פרסום ברשומות אודות מועד קיום אסיפה סופית.

 1. מועד הפרסום ברשומות יהיה לפחות כחודש לפני כינוס האסיפה הסופית.
 2. יש לשלוח הודעה על פרסום ברשומות למחלקת רשומות במשרד המשפטים.

מסמכים לרשם החברות

 1. דו"ח סופי של מפרק יוגש לרשם החברות בתוך 12 חודשים ממועד תחילת הליך הפירוק. על הדו"ח לציין במפורש כי לא נותרו לחברה נכסים, התחייבויות וחובות או לחילופין, כי סכום כל אחד מהנכסים, ההתחייבויות והחובות עומדים על סך של 0 ₪. כל ניסוח שלא יציין את האמור לעיל במפורש, יידחה. על הדו"ח להיות חתום על ידי מפרק החברה.
 2. הודעה על אישור הדו"ח הסופי באסיפה סופית. לחילופין ניתן לצרף פרוטוקול אסיפה סופית ממנו עולה כי הדו"ח הוצג ואושר באסיפה,. על הדו"ח להיות חתום על ידי יושב ראש האסיפה או לחילופין חתום על ידי כל או רוב בעלי המניות. את ההודעה יש להגיש תוך 7 ימים מיום אישור הדו"ח על ידי האסיפה הסופית.
 3. חברה אשר צברה חובות אגרה במשך שנתיים, לא תוכל להמשיך בהליך הפירוק, ניתן להסדיר את החובות באחת מהדרכים הבאות: 

לאחר אישור הבקשה הסטטוס המשפטי של החברה משתנה ל-"מחוסלת מרצון".

סגירת חברה שלב אחרי שלב

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי