תקציר נוהל להתרת העסקת מומחים זרים
קטגוריות של היתרים למומחים זרים :
א. מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בין לאומית.
ב. איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה.
ג. מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה.
ד. עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים.
ה. יהלומנים.
ו. צלם זר או כתב זר.
ז. אמנים זרים.
ח. מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופות קצרות של עד 90 יום לביצוע משימה זמנית או חולפת.
ט. מומחה בשכר מומחים.

 

א. מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בין לאומית

 חברה זרה או בינלאומית רשאית להגיש  בקשה  להיתר  מסוג  זה  עבור עד שני עובדים בלבד. על העובדים להיות עובדים בכירים המכוונים את יעדי הארגון, בעלי יכולת פיקוח, שליטה, סמכות להעסיק ולפטר עובדים או סמכויות אחרות בתחום כח האדם. ההיתר ניתן בכפוף להמלצת מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה. מעסיק שקיבל היתר עבור מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בינלאומית פטור מתשלום אגרת עובד זר שנתית בסך 9,500 ש"ח. כמו כן, המעסיק זכאי להקלות נוספות בהתאם לקבוע בתקנות עובדים זרים (פטורים למעסיקי מומחים זרים), תשס"ז-2007.

ב. איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה

   בהתאם למחויבות בינלאומית של מדינת ישראל.

ג.    מרצה או חוקר במוסד להשכלה גבוהה  

      מוסד מוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח, 1961- וכן מוסד הזיכרון יד ושם רשאי להגיש בקשה לקבלת היתר להעסקת מרצה או חוקר במוסד.

ד.   עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים

      היתר כאמור יינתן רק בהמלצת משרד הבריאות. לא יינתנו יותר מ-50 היתרים בשנה לעובדי רפואה שאינם רופאים.

ה.   יהלומנים  

      יש להגיש את הבקשה למפקח על היהלומנים במשרד הכלכלה. היתר יינתן רק בהמלצת המפקח על היהלומנים.

ו.    צלם זר או כתב זר  

      הבקשה תוגש באמצעות לשכת העיתונאות הממשלתית והיא כפופה לנוהל מיוחד.

ז.    אמנים זרים  

      היתרים להעסקת אומנים בעלי מוניטין, היתרים המבוקשים לתקופות של שלושה חודשים או פחות.

ח. מומחים  זרים  המגיעים  לישראל לתקופות קצרות של עד 90 יום לביצוע משימה זמנית או חולפת (עד 300 ימים)

בנוסף, ניתן להגיש בקשה מזורזת לקבלת היתר עבודה לתקופה שלא תעלה על 45 ימים במהלך שנה קלנדרית  לביצוע משימה  זמנית וחולפת כגון תיקונים של  ציוד  שסופק על ידי  החברה  המעסיקה  את המומחה בחו"ל, או משימה זמנית חולפת אחרת הדורשת מומחיות.

ניתן להגיש בקשה מזורזת כאמור אך ורק עבור מומחים זרים ממדינות שנתיניהם רשאים להיכנס לישראל מבלי לקבל אשרת כניסה מראש.

בקשה כאמור תטופל בתוך ששה ימי עבודה. לאחר הנפקת  ההיתר  רשאי  המומחה  להיכנס  לישראל.  על  המעסיק  לפנות  לאחת  מלשכות  רשות האוכלוסין וההגירה תוך שני ימי עבודה  ממועד  כניסתו לישראל על  מנת  שיונפק עבור העובד  רישיון עבודה. הנפקת האשרה כרוכה בתשלום אגרה בהתאם למספר הימים בהם ישהה המומחה בישראל.

ט.      מומחה בשכר מומחים  

מומחים בעלי ידע ברמת מומחיות גבוהה או בעלי ידע חיוני וייחודי רלבנטי. שכר היסוד (שכר ללא שעות נוספות, תוספת משמרות, וכו') למומחה זר הינו כפל השכר הממוצע במשק כ- 18,600 ש"ח לחודש. בנסיבות מסוימות הממונה רשאי להתנות את מתן ההיתר בהתחייבות לשכר גבוה יותר, כאשר מדובר בענף עם שכר גבוה מהשכר הממוצע במשק.

אין לנכות משכר היסוד של המומחה לפי סעיף זה, סכומים בגין מגורים, סכומים נלווים למגורים (חשמל, מים, ארנונה וכו') או בגין ביטוח רפואי העולים על הסכומים המותרים לניכוי ע"פ דין.

רשות האוכלוסין וההגירה רשאית להציב תנאים מקדמיים למתן ההיתר, לפי שיקול דעתה, המופעל בעיקר לגבי מומחים בשכר מומחים בעלי מקצועות שאינם דורשים השכלה אקדמאית, ובין היתר:

  • הפקדת ערבות – בסכום עליו יוחלט לפי נסיבות המקרה.
  • תצהיר של העובד כי הוא יודע שלא יותר לו לעבוד ענף אחר.
  • המצאת חוזים ואישורים אחרים המתייחסים לאופן בו גויס המומחה וכי המומחה לא שילם דמי תיווך שלא כדין.
  • המצאת העתק מאושר כדין של חתימת המומחה והמעסיק על הסכם העבודה, ואישור עו"ד כי ההסכם תואם את דיני העבודה בישראל ואת התחייבות המעסיק לרשות האוכלוסין וההגירה.
  • הסכמת המעסיק כי רשות האוכלוסין וההגירה תעביר את כלל מסמכי הבקשה ונספחיהם למומחה הזר במקרה שיבקש.

תנאי יסוד : תשלום השכר של המומחה הזר לחשבון בנק בישראל, בו אין לצד ג' מלבד העובד הזר הרשאה או ייפוי כח לפעול בו.

הופסקה העסקתו של מומחה זר במקצוע שאינו דורש השכלה אקדמאית גבוהה והמומחה לא יצא את ישראל, על המעסיק להודיע לרשות האוכלוסין וההגירה על הפסקת ההעסקה ועל סיבת ההפסקה תוך שבעה ימים מיום הפסקת ההעסקה. למעט במקרים מיוחדים, במקרים בהם המומחה לא יצא את ישראל, המעסיק לא יוכל להעסיק מומחה חלופי אחר במקום המומחה שהעסקתו הופסקה למשך 3 שנים ממועד הפסקה.

 

 

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי