המשמעות לגבי חברות שהוכרזו כמפרות חוק הינה פגיעה ביכולות העסקיות, כמו השתתפות במכרזים ממשלתיים, קבלת אשראי ועוד

לפי חוק החברות, כל חברה פרטית מחויבת לערוך ולהגיש אחת לשנה דוח שנתי לרשם החברות בתוך 14 ימים מיום קיום האסיפה השנתית. חברה שלא מקיימת אסיפה שנתית תגיש את הדוח השנתי לא יאוחר מיום ששלחה את הדוחות הכספיים לבעלי מניותיה. בתיקון לחוק החברות משנת 2010 הורחבו מאוד סמכויותיו של רשם החברות להפעיל סנקציות כנגד חברה שלא מילאה את חובותיה בדין כלפי הרשם. אי תשלום אגרה שנתית ו/או אי הגשת דו"ח שנתי בזמן, מהווה עילה לנקיטת סנקציות כנגד החברה, בעל השליטה בה ואף כנגד הדירקטורים.

בשנים עברו רשם החברות לא הקפיד על הגשת הדוח שנתי ולכן בתורן נראה כי גם רוב החברות בארץ לא הקפידו על הגשתו. כאמור, החל  משנת 2010 הורחבו מהותית הסנקציות שהרשם רשאי לנקוט במקרה של אי הגשת דוח שנתי כשהמשמעויות בשטח מתורגמות למגמה ברורה – בין השנים 2014 – 2016  הגיעה האכיפה כנגד חברות מפירות חוק לשיאה ובשנת 2017 צפויה מגמה זו להתחזק.

רשם החברות הכריז בין השנים 2014-2016 על כ-134,600 חברות כחברות מפירות חוק. הפרת החוק יכולה לכלול עבירות טכניות אשר נובעות מסיבות טכניות כמו אי תשלום אגרה שנתית או אי הגשת דוח שנתי ויכולה גם לכלול עבירות שבאופיין הינן פליליות.

במהלך השנים 2014-2016 סירב רשם החברות לכ-20,000 בקשות של בעלי מניות בחברות מפירות חוק ושל החברות עצמן, הנוגעות לרישום וביצוע פעולות שונות (כגון רישום חברה חדשה, רישום או סילוק שיעבוד ועוד). בנוסף רשאי רשם החברות להטיל עיצומים כספיים על חברות מפירות חוק, כך למשל בשנים 2015-2016 הטיל רשם החברות עיצום כספי על כ-230 חברות כשלפי חוק החברות רשאי הוא לדרוש את תשלום העיצום הכספי מדירקטור בחברה שהוטל עליה עיצום כספי, ככל שהעיצום הכספי לא שולם על ידי החברה.

ככלל, בסמכות רשם החברות להטיל קנס בסך של כ-7,800 שקלים בגין כל הפרה שביצעה החברה. כאשר מדובר בהפרה מתמשכת ולא בעבירה חד פעמית, רשם החברות מוסמך להטיל קנסות גבוהים יותר עבור כל יום הפרה ועד למקסימום של 250 אלף שקלים, אשר יכולים להיגבות גם מהדירקטורים בחברה.

הענישה כאמור היא פועל יוצא של חומרת העבירה. מלבד הסנקציות שרשם החברות רשאי לנקוט, הודעה אודות היות החברה מפרת חוק תירשם גם בנסח החברה במרשם רשם החברות, הפתוח לעיון הציבור.

איך נמנע את סיווגה של החברה כחברה מפרת חוק

  • ראשית, יש להגיש הדוח השנתי בזמן (!)
  • שנית, על הנתונים שבדוח השנתי להיות מעודכנים ליום הגשת הדוח.
  • שלישית, הדוח השנתי לרשם צריך להיות חתום (מקור) על ידי מנהל החברה (למעט אם ניתנה לעו"ד המייצג את החברה לדווח עבורם באופן מקוון).
  • רביעית, כידוע, בנוסף לחובה על הגשת דוח שנתי לרשם החברות, החברה חייבת גם בתשלום אגרה שנתית. מומלץ לשלם את האגרה השנתית עד לתאריך 28 בפברואר על מנת ליהנות מהנחה.

לאור האמור, שינוי הגישה של רשם החברות וחוסר המודעות של חברות רבות לסנקציות אותן עלול הרשם לנקוט, החליט איגוד החברות הפרטיות בישראל להעניק סיוע ללא עלות לחברות פרטיות במילוי הדוח השנתי ולחברות אשר חברות באיגוד אף להגיש עבורן ללא עלות את הדוח השנתי כולל אימות חתימה של עורך דין.

קישור לפרסום המקורי של הכתבה

הצטרף אלינו!

סל שירותים מקיף

הטבות יחודיות

חזקים יחד

עמוד עסקי

חשיפה רחבה

יעוץ מקצועי